Specialunderstöd för verksamheten hos bildningsväsendets kommunagenter

Åren 2017-2018 har man i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) arbetat med ständig förändring för att stärka jämlikheten i fråga om barns och ungas lärande och välbefinnande. I projekten i landskapen har 19 förändringsagenter arbetat för att säkerställa förändringen. För att stöda förändringen införs nu för 2019 fem kommunagenter vars uppgift är att stärka i synnerhet bildningsväsendets deltagande i skapandet av strukturer och verksamhetsmodeller i fråga om kontaktytan mellan kommunerna och de framtida landskapen. Kommunagenterna placeras i fem stora kommuner (Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och huvudstadsregionen). Kommunerna i huvudstadsregionen beslutar vilken kommun som fungerar som arbetsgivare för kommunagenten och svarar för valet av kommunagent. Kommunagenternas verksamhetsområde är större än ifrågavarande kommuner och tangerar bl.a. de regionala styrnings- och servicenätverken för krävande särskilt stöd (VIP-nätverken). VIP-nätverkens områden sammanfaller med samarbetsområdena för social- och hälsovården.

För att nå målen måste kommunerna i området samarbeta. Kommunagenten ska säkerställa att det regionala nätverket för bildningsväsendets ledning fungerar. När understöd beviljas kan olika regionala betoningar beaktas, bl.a. samordning av svenskspråkig service. Kommunagenten skapar ett utvecklingspositivt klimat för genomförandet av samarbetet mellan kommunen och landskapet. Kommunagenten samarbetar därtill med landskapens förändringsagenter som fungerar på kommunernas område. Det ska säkerställas att barn, unga och familjer är delaktiga i utvecklingsverksamheten.

Understöd kan sökas av ovannämnda fem kommuner. Privatpersoner och stiftelser kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 17.9.2018 och slutar 24.10.2018 kl.16.15. Understödet är avsett för verksamheten år 2019.

Totalt finns det ca 540 000 euro som kan delas ut. Understöden kan användas förutom för kommunagenternas löneutgifter även för verksamhetsutgifter. Som verksamhetsutgifter godkänns följande utgifter: material, tillbehör, varor; rese-, lokal- och arbetsredskapsutgifter.

Avsikten är att fatta besluten i november 2018. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

 

 

Kommunagentens uppgift är att främja och samordna bildningsväsendets synpunkter i skapandet av strukturer och verksamhetsmodeller i fråga om kontaktytan mellan kommunerna och de framtida landskapen samt att stärka det inbördes samarbetet mellan kommunerna i området. En konkret uppgift i arbetet med kontaktytan är att delta i planeringen och genomförandet av LAPE-Akademierna i regionerna.

Kommunagenten fungerar i samarbete med ledningen för bildningsväsendet och med landskapens förändringsagenter i sitt område. I landskapsprojekten i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster har det år 2016-2018 funnits 19 förändringsagenter som har säkerställt genomförandet av förändringen i områdena. Social- och hälsovårdsministeriet utlyser även ansökan om statsunderstöd för förändringsagenter för 2019.

Kommunagenten främjar bildandet av regionala nätverk för bildningsväsendets ledning som styr utvecklingsverksamheten. Övriga samarbetsparter kan vara bl.a. HYTE-samordnare som främjar välfärd och hälsa, samordnare för social- och hälsovårdsreformen samt representanter för organisationer och församlingar. Det ska säkerställas att barn, unga och familjer är delaktiga i utvecklingsverksamheten.

Kommunagentens uppgift omfattar att förmedla information och synpunkter från kommunerna till det riksomfattande arbetet. Styrningen på riksnivå sker i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd. Kommunagenterna deltar regelbundet i evenemang som ordnas av styrningen på riksnivå.

I tvåspråkiga kommuner ska kommunagenten också kunna arbeta på svenska.

 

I sitt program har regeringen ställt som mål att stärka barns och familjers välbefinnande och resurser. Välbefinnandet stärks i barns och ungas vardagsmiljö, i småbarnspedagogiken och i skolan. Samarbetet mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet stärks för att stöda barns och ungas lärande och skolgång, för att stärka välbefinnandet och för att motarbeta ojämlikheten.
 
I landskapsprojekten i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) har det funnits 19 förändringsagenter åren 2016-2018. En av deras uppgifter har varit att delta i beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. För att stärka kommunernas och bildningsväsendenas synpunkter har man beslutat att införa fem kommunagenter för bildningsväsendet i de största städerna: i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understödet underställs prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

 • verksamheten stöder de centrala målen för samarbetsgruppen Bildningskommunen
 • verksamheten stöder målen i Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster
 • verksamheten stöder barn- och ungdomsorienterad verksamhetsutveckling
 • barns, ungas och familjers delaktighet säkerställs i verksamheten
 • kommunagentens uppgiftsområde är större än den enskilda kommunen
 • verksamheten stöder och samordnar det inbördes samarbetet mellan bildningsväsendena i kommunerna i regionen
 • verksamheten betonar stärkande av bildningsväsendets synpunkter i beredningen av samarbetet mellan kommunen och landskapet
 • verksamheten kan betonas regionalt, t.ex. i fråga om samordningen av svensk service
 • kommunagenten deltar i planeringen och genomförandet av LAPE-Akademierna i regionerna
 • kommunagenten har ett nära samarbete med ledningen för bildningsväsendet i regionen
 • en viktig samarbetspart för kommunagenten är därtill landskapens förändringsagenter som fungerar på kommunernas område
 • i verksamheten beaktas existerande strukturer, aktörer samt förfaranden som i tidigare projekt visat sig vara bra (t.ex. verksamhetsmodeller och samarbetsnätverk)
 • i beviljandet av verksamhetsutgifter beaktas den regionala omfattningen på kommunagenternas verksamhetsområde
 • verksamheten har en tydlig och kostnadseffektiv projektplan

Resultaten utvärderas i fråga om verksamheten kvalitet, genomslag och omfattning.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka 100 % av de godtagbara kostnader för den understödda verksamheten för att säkerställa skapandet av en ny verksamhetsmodell.

Understödet får inte överföras vidare för användning.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Att beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Allmänbildande utbildning Bibliotek Idrott Kultur Småbarnspedagogik Unga Utbildning Yrkesutbildning

Ytterligare information

Katja Bergbacka
undervisnings- och kulturministeriet, projektchef
+358 295 330 267
[email protected]

Ulla Laine
Utbildningsstyrelsen, undervisningsråd
+358 29 533 1597
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.