Specialunderstöd för att utveckla läroavtalsutbildningens och utbildningsavtalets digitala tjänster till stöd för samarbetet mellan arbetsplatshandledarna och undervisningspersonalen.

Målet är att utveckla och införa digitala tjänster/lösningar som stöder samarbetet mellan arbetsplatshandledare och undervisningspersonalen i fråga om handledningen, uppföljningen och utvärderingen av studier som ordnas på en arbetsplats. Målet är i synnerhet att skapa lösningar som kan användas av sådana arbetsplatser som har svagare beredskap att ta i bruk digitala lösningar. Det kan handla om helt nya lösningar eller vidareutveckling av befintliga lösningar.

Projekten ska utveckla förutom digitala lösningar även modeller och verksamhetssätt som stöder och säkerställer att arbetsplatshandledarna och lärarna har möjlighet och kan använda digitala lösningar för utbildning som ordnas på en arbetsplats samt att de kan delta i utvecklingen av de digitala lösningar som används.

I projekten ska man beakta både utvecklingsarbetet som sker i nationella projekt för utveckling av utbildningen som ordnas på en arbetsplats (bl.a. Bästa service-projektet, Bästa kunnande-projektet, ePUK-utvecklingsarbetet) och lösningar och tjänster som tagits fram och införts i pågående projekt (t.ex. ohjaan.fi).

Utvecklingsarbetet ska även stöda individuella studievägar, förbättra kvaliteten på utbildning som ordnas på arbetsplatsen och utbildningens resultat.

Av projektets totala kostnader kan högst 30 % riktas till eventuella anskaffningar av anordningar. Anskaffningen av anordningar och användningsändamålet för dessa ska motiveras i ansökan.

Statsunderstöd kan beviljas för nätverksprojekt till en utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna utbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och som har beviljats tillstånd att ordna examina och utbildning enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ansökningstiden börjar 30.11.2017 och slutar 18.12.2017 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 2,0 miljoner euro för understöden. Besluten fattas i december 2017. De sökande får skriftligt besked om beslutet. Statsunderstödet kan användas till slutet av 2019.

Statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett i första hand för nätverk för anordnare av yrkesutbildning.

Projekten hör till projekten som stöder verkställandet av den nya lagstiftningen kring yrkesutbildningen. Målet är att stöda digitala tjänster för läroavtalsutbildningen och utbildningsavtalet så att de ger ett bättre stöd för samarbetet mellan arbetsplatshandledare och undervisningspersonalen i fråga om uppföljningen, handledningen och utvärderingen av studier som sker på en arbetsplats. I synnerhet beaktas företag som har svagare förutsättningar att utnyttja digitala lösningar.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/sa-har-skapar-du-en-katso-kod/

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika kriterier för beviljande

 • Understöd beviljas till nätverksprojekt.
 • Arbets- och näringslivet ska delta i projekten.
 • Projektet bör samarbeta med projekt som har koppling till utvecklandet av utbildningen som ordnas på en arbetsplats (bl.a. Bästa service –projektet, Bästa kunnande –projektet , ePUK –utvecklingsarbetet).
 • De lösningar som tas fram ska vara interoperabla med befintliga gemensamma riksomfattande tjänster och tjänster som är under utveckling samt med befintliga nationella verksamhetsmodeller och sådana som skapas.
 • När ansökningarna jämförs beaktas de föreslagna lösningarnas mervärde, hur konkret, genomförbar och ekonomisk projektplanen är som helhet samt kompetensen och erfarenheten i förhållande till den föreslagna verksamheten.

Av ansökan ska framgå:

 • Beloppet på statsunderstödet som söks.
 • En plan för projektets syften, genomförande, tidsplan och konkreta resultat.
 • Samarbetet med utbildningsanordnare, arbetsplatser och intressentgrupper på området.
 • Arbetsfördelningen mellan projektparterna samt separata arbetsplaner och budgetar för alla parter.
 • Om projektet vill vidareutveckla en digital lösning som tagits fram i ett tidigare projekt ska man i ansökan även presentera det tidigare utvecklingsarbetet samt motivera varför det är nödvändigt att vidareutveckla lösningen.
 • Motiveringar till eventuell anskaffning av anordningar.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Utbildning Yrkesutbildning

Ytterligare information

Överinspektör Tomi Kytölä
tfn 0295 3 30293
[email protected]