Specialunderstöd för att utveckla digitala system för läroavtalsutbildningen och utbildningsavtalet och för att utveckla tjänsternas interoperabilitet.

I samband med att lagstiftningen om yrkesutbildningen ändras från början av 2018 måste man förnya verksamhetsprocesserna och -modellerna kring utbildningen som ordnas på arbetsplatsen. För detta ändamål har man inlett utvecklingsprojektet Bästa service som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och som genomförs 1.11.2017 - 31.12.2019.

Genomförandet och införandet av enhetliga verksamhetsmodeller för läroavtalsutbildningen och utbildningsavtalet förutsätter därtill nationella beskrivningar av interoperabiliteten för att det ska vara möjligt att utveckla nya digitala lösningar och tjänster, liksom även att uppdatera de gamla tjänsterna så att de motsvarar kraven som reformen ställer.

Beskrivningarna innefattar bl.a. de specifikationer som behövs för att säkerställa både mänsklig och maskinell läsbar semantisk interoperabilitet samt datasystemens tekniska interoperabilitet i de elektroniska serviceprocesserna. Målet är även att minska på utbildningsanordnarnas överlappande utvecklingsarbete och resursanvändning samt att göra förvaltningen smidigare. Beskrivningarna av interoperabiliteten ska vara tillgängliga för alla utbildningsanordnare.

Avsikten med understöden är att inleda ett projekt som skapar och fastställer nödvändiga interoperabilitetsbeskrivningar  som behövs för alla anordnare av yrkesutbildning, bl.a. specifikationer för data, tjänster och gränssnitt. Syftet med beskrivningarna är att säkerställa att de nya utbildnings- och läroavtalsprocesserna och verksamhetsmodellerna fungerar i praktiken och utgår från kundens behov samt att säkerställa att befintliga och nya digitala tjänster som skapas är interoperabla med tanke på utbildning som ordnas på en arbetsplats. Beskrivningarna fungerar även som stöd för utbildningsanordnarna när studieförvaltningen och verksamhetsstyrningssystemen utvecklas. Projektets beskrivningar, anvisningar och övriga resultat ska göras tillgängliga för alla utbildningsanordnare och projektet ska ordna verksamhet som stöder ibruktagandet av dessa, t.ex. regionala seminarier och utbildningar.

Projektet som finansieras har en fast koppling till utvecklingsprojektet för läroavtalsutbildningens och utbildningsavtalets gemensamma verksamhetsprocesser (Bästa service) och åtgärderna i projektet ska anknyta till de gemensamma verksamhetsprocesser och avtalsmodeller som tas fram i Bästa service-projektet. Projektet anknyter även till helhetsarkitekturarbetet som görs vid undervisnings- och kulturministeriet.

Resultaten av projektet och kompetensen som anknyter till det ska vara en del av utbildningsanordnarens bestående verksamhet. I projektet ska det testas hur beskrivningarna fungerar i praktiken.

Projektet ska samarbeta med utvecklingen av den personliga utvecklingsplanen för kunnandet samt med utvecklingsprojekten som gäller verksamhetsprocesserna för läroavtalsutbildningen och utbildningsavtalet. Därtill ska samarbete göras med andra stödprojekt som anknyter till genomförandet av reformen av yrkesutbildningen till de delar som det är nödvändigt för genomförandet av projektet.

Projektet ska i den utsträckning det är nödvändigt beakta beskrivningar som tagits fram i tidigare och pågående projekt, samt helhetsarkitekturarbetet som görs vid undervisnings- och kulturministeriet.  
Statsunderstöd kan beviljas för omfattande nätverksprojekt till en utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna utbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och som har beviljats tillstånd att ordna examina och utbildning enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ansökningstiden börjar 30.11.2017 och slutar 18.12.2017 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 1,5 miljoner euro för understöden. Besluten fattas i december 2017. De sökande får skriftligt besked om beslutet. Statsunderstödet kan användas till slutet av 2019.

Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Understödet är avsett i första hand för nätverk för anordnare av yrkesutbildning.

Projektet är ett av flera projekt som stöder verkställandet av den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen. Syftet är att stöda i synnerhet utvecklingen av digitala tjänster och interoperabiliteten i fråga om utbildning som ordnas på arbetsplatsen. Avsikten är att säkerställa enhetlig och smidig service för arbetslivet och den studerande i fråga om läroavtalsutbildningen och utbildningsavtalet, samt att skapa interoperabla och effektiva digitala lösningar. Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka 100 procent av de godtagbara kostnaderna för verksamheten eller projektet som finansieras. Understödet kan användas för att säkerställa beskrivningarnas kvalitet, t.ex. för att testa dem i praktiken, men inte för egentliga anskaffningar av system.

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/sa-har-skapar-du-en-katso-kod/

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika kriterier för beviljande

 • Understöd kan beviljas för ett omfattande nätverksprojekt där aktörerna har kompetens kring och erfarenhet av utveckling av verksamhetsprocessen som gäller utbildning som ordnas på en arbetsplats och de individuella avtal som görs i samband med detta, samt av digitala lösningar som anknyter till detta.  
 • Projektet ska samarbeta med projekt som gäller utveckling av läroavtalsutbildningens och utbildningsavtalets verksamhetsprocesser och använda de beskrivningar av verksamhetsprocesserna och andra resultat som tas fram i det projektet som grund för planeringen.
 • Projektens ansvarspersoner samt andra aktörer ska ha erfarenhet och kompetens kring utveckling av verksamhets- och avtalsprocessen i fråga om läroavtalsutbildning och utbildning som ordnas på arbetsplatsen och kring det praktiska genomförandet av processen. Vidare ska de ha erfarenhet och kompetens kring användningen och utvecklingen av digitala lösningar som anknyter till detta.
 • Arbets- och näringslivet ska vara delaktig i projektet.
 • Representanter för mjukvaruleverantörer vara delaktig i projektet.
 • Projektet ska samarbeta med projektet Bästa kunnande, delta i arbetet kring den personliga utvecklingsplanen för kunnandet samt i utvecklingen av digitala tjänster som stöder verksamhetsprocesserna.
 • De lösningar som tas fram ska vara interoperabla med befintliga gemensamma riksomfattande tjänster och tjänster som är under utveckling (t.ex. ePUK) och vid behov kunna producera information t.ex. för statistik- och finansieringsbehov.
 • Slutresultatet ska vara gemensamma specifikationer samt beskrivningar av gränssnitt och interoperabiliteten. De gemensamma lösningar och verksamhetsmodeller som tagits fram i projektet ska spridas och etableras hos anordnare av yrkesutbildning under projektets gång.
 • När ansökningarna jämförs beaktas hur konkret, genomförbar och ekonomisk projektplanen är som helhet samt kompetensen och erfarenhet i förhållande till den föreslagna verksamheten.
 • Projektet samlar information om processer och modeller som omfattar olika utbildningsanordnare och sprider informationen till utbildningsanordnarna.
 • Projektet sammanställer de interoperabilitetsbeskrivningar, gemensamma modeller, anvisningar och den kompetens som projektet resulterar i och ser till att de sprids samt ordnar sådana utbildningar som behövs.
 • Projektansökan ska innefatta en kommunikationsplan inklusive mellan- och slutseminarier och en plan för spridningen och etableringen av projektets resultat hos anordnare av yrkesutbildning.
 • Projektet ska kunna göra kvalitativ utvärdering och rapportera om projektets framskridande till undervisnings- och kulturministeriet redan under projektets gång.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

 

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Utbildning Yrkesutbildning

Ytterligare information

Överinspektör Tomi Kytölä
tfn 0295 3 30293
[email protected]