Specialunderstöd för kunskapsprogrammet för unga vuxna – ansökning för år 2018

Bidragets syfte är att studeranden som tidigare påbörjat studier i kunskapsprogrammet för unga vuxna (NAO), skall kunna slutföra sina studierna under år 2018.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 5 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten i november 2017. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

På det beviljade understödet tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001).

 

 

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/sa-har-skapar-du-en-katso-kod/

1.    Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Förutsättningen för att få understöd är att utbildningsanordnaren redan tidigare har beviljats understöd och projektet har påvisat goda resultat. Det är enbart möjligt att bli beviljad understöd för att studeranden som tidigare påbörjat studier i kunskapsprogrammet för unga vuxna (NAO), skall kunna slutföra sina studier under år 2018. Understöd ges inte för nya studeranden eller till nya läroanstalter. Ifall läroanstalten tidigare har blivit beviljad förlängd tid för användning av tidigare beviljat understöd, och dessutom ansöker understöd för år 2018, bör det tidigare beviljade understödet användas först. Utöver detta bör dispositionsplaner för båda ansökningarna bifogas

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

  • främjande av kulturell mångfald, gemenskap och delaktighet, se handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland UKM 2017 http://minedu.fi/julkaisu?pubid=%20URN:ISBN:978-952-263-405-4
  • främjande av likabehandling, se diskrimineringslagen (1325/2014) vars principer även gäller verksamhet och projekt som ministeriet finansierar
  • främjande av hållbar utveckling, se En målbild för Finland 2050 – Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling (PDF)

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt t

 

 

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera om utgifterna enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

  • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
  • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Om det är frågan om ett specialunderstöd eller om allmänt understöd för en del av verksamheten, förutsätts understödstagaren i redovisningen specificera användningen av de beviljade medlen enligt kostnadsställe.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Sökning på pappersblankett:

Blankett för specialunderstöd (doc)

Utredningsblankett (doc)

Yrkesutbildning

Ytterligare information

Projektplanerare Erno Hyvönen [email protected] puh. 0295 3 30398

Statsunderstöd: ansökan, användning och tillsyn