Specialunderstöd för kunskapsprogrammet för unga vuxna – ansökning för år 2018

Bidragets syfte är att studeranden som tidigare påbörjat studier i kunskapsprogrammet för unga vuxna (NAO), skall kunna slutföra sina studierna under år 2018.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 5 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten i november 2017. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

På det beviljade understödet tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001).

 

 

 

1.    Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Förutsättningen för att få understöd är att utbildningsanordnaren redan tidigare har beviljats understöd och projektet har påvisat goda resultat. Det är enbart möjligt att bli beviljad understöd för att studeranden som tidigare påbörjat studier i kunskapsprogrammet för unga vuxna (NAO), skall kunna slutföra sina studier under år 2018. Understöd ges inte för nya studeranden eller till nya läroanstalter. Ifall läroanstalten tidigare har blivit beviljad förlängd tid för användning av tidigare beviljat understöd, och dessutom ansöker understöd för år 2018, bör det tidigare beviljade understödet användas först. Utöver detta bör dispositionsplaner för båda ansökningarna bifogas

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

  • främjande av kulturell mångfald, gemenskap och delaktighet, se handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland UKM 2017 http://minedu.fi/julkaisu?pubid=%20URN:ISBN:978-952-263-405-4
  • främjande av likabehandling, se diskrimineringslagen (1325/2014) vars principer även gäller verksamhet och projekt som ministeriet finansierar
  • främjande av hållbar utveckling, se En målbild för Finland 2050 – Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling (PDF)

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt t

 

 

 

Yrkesutbildning

Ytterligare information

Projektplanerare Erno Hyvönen [email protected] puh. 0295 3 30398

Statsunderstöd: ansökan, användning och tillsyn