Erityisavustus nuorten aikuisten osaamisohjelmaan - vuoden 2018 haku

Avustus on tarkoitettu Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa (NAO) aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden opintojen loppuunsaattamiseen vuoden 2018 aikana.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin 5 miljoonaan euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään joulukuussa 2017. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että hanke on jo aikaisemmin saanut rahoitusta ja että se on osoittanut toimintansa tuloksellisuuden. Avustusta on mahdollista saada vain Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden opintojen loppuunsaattamiseen vuoden 2018 aikana. Avustusta ei voi saada uusien opiskelijoille eikä uusille oppilaitoksille. Mikäli oppilaitoksella on jatkoaikaa aiemmin myönnetylle avustukselle ja sen lisäksi hakee vuoden 2018 haussa, aiemmin myönnetty avustus pitää ensin käyttää loppuun. Tämän lisäksi avustushakemuksessa täytyy selkeästi kuvata kummankin hakemuksen käyttösuunnitelma.

2.    Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

  • monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen Ks. Merkityksellinen Suomessa –toimintaohjelma. OKM 2017 http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-404-7
  • yhdenvertaisuuden edistäminen, ks. yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), jonka periaatteet koskevat myös ministeriön rahoittamaa toimintaa ja hankkeita
  • kestävän kehityksen edistäminen Ks. Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (PDF).

3.  Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

 

Ammatillinen koulutus

Lisätietoja

Projektisuunnittelija Erno Hyvönen [email protected] puh. 0295 3 30398

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta