Specialunderstöd för genomförande av innovativa projekt inom barnkultur

Med understödet stöds innovativa projekt som syftar till att stärka god praxis och till att skapa nya sätt för barn och unga under 18 år att delta i konst- och kulturverksamhet. Yrkespersoner inom konst och kultur ska ansvara för planeringen och genomförandet av projektet.   

Undervisnings- och kulturministeriet använder ca 1 miljon euro för understöden.

Ansökningstiden börjar 7.2.2020 kl 9.30 och går ut 2.3.2020 kl. 16.15.

Besluten fattas under mars månad.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understöd kan sökas av riksomfattande aktörer inom konst- och kulturområdet, kommuner, barnkulturcentrum, konstinstitutioner, museer, bibliotek, traditionsföreningar samt andra konst- och kulturaktörer. Om ansökan inbegriper verksamhet med barn förutsätts sökanden ha i praktiken visad kompetens kring arbete med barn och unga. Sökanden ska vara en sammanslutning med rättsförmåga.

Syftet är att stärka barnens och de ungas kreativitet och kulturella kompetens samt att öka kunskaperna och färdigheterna i fråga om konst och kultur. Med understöden stöds spridning av god praxis, utvecklande av nya metoder och samarbete mellan aktörer, t.ex. samarbete med skolor. De innovativa projekten ska främja förnyelsen av barnkulturens verksamhetssätt, öka barns och ungas möjligheter att på eget initiativ skapa och uppleva konst och kultur samt svara på barns och ungas önskemål, intressen och nya sätt att delta.
 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande förutsättningar och bedömningskriterier beaktas

 • behovet av projektet beskrivs tydligt och påvisas på basis av fakta
 • projektet har tydliga mål och genomförandet har en anknytning till målen
 • innehållets kvalitet och innovativitet: till ansökan ska fogas en plan som innehåller en beskrivning av verksamhetens konst- och kulturinnehåll, en förteckning över de personer som ansvarar för planeringen och genomförandet samt en tidsplan
 • inverkan på barns konst- och kulturdeltagande: antalet barn som deltar i projektet och deras åldersfördelning, projektets inverkan på det befintliga konst- och kulturutbudet samt på möjligheterna att delta och utöva hobbyverksamhet
 • hur resultaten av projektet kan utnyttjas och spridas
 • barn- och ungdomsinriktning: projektets samband med barns och ungas önskemål och intressen samt barns och ungas möjligheter att påverka genomförandet och utnyttjande av responsen från dem 
 • projektets samarbetsparter: hur projektet stärker samarbetet mellan aktörer inom barnkultur och konstfostran och/eller samarbetet mellan aktörer inom barnkultur och konstfostran och andra aktörer (t.ex. samarbete med skolor)
 • projektet beaktar befintliga strukturer, aktörer samt innehåll och god praxis som tagits fram i tidigare projekt
 • sökandens yrkesskicklighet i förhållande till projektets innehåll, kompetens och tidigare erfarenhet
 • sökandens ekonomiska och övriga förutsättningar att genomföra projektet

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 80 % av de faktiska totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

Projektet har kunnat inledas 1.1.2020 och det ska avslutas senast 30.6.2021.

Understödet kan inte överföras för att användas av någon annan aktör.

Övrig finansiering räknas till fördel när ansökan bedöms.
 

2.Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7 

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

 

3. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut om understödets belopp fattas.

 

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid.

Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för övervakningen av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Kultur

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Iina Berden, [email protected], tfn 02953 30069

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod