Specialunderstöd till kommunerna för kompetenscenterverksamhet för invandrare

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018 (mom. 29.01.53) ingår ett tillägg av engångsnatur på 2,5 miljoner euro för att utveckla kompetenscenterverksamheten för invandrare.

Anslaget riktas till verksamhet av kompetenscenternatur och målgruppen är invandrare. Syftet är att påskynda invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning samt att undanröja problemen i samband med tillgången på kompetent arbetskraft. Det sker med tvärsektoriellt samarbete och med stödåtgärder.   

Dessutom kan understöd för verksamhet av kompetenscenternatur samtidigt sökas under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, moment 32.70.03. Ytterligare information om ansökan finns här: integration.fi.

Understöd beviljas kommuner där andelen invånare som har ett främmande språk som modersmål är minst 15 000.

Ansökningstiden börjar 29.10.2018 och slutar 3.12.2018 kl. 16.15.

Understödsbeloppet är totalt 2,5 miljoner euro och det betalas ut under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel, moment 29.01.53, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten i december 2018. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001).

 

 

Understöd beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen (688/2001). Finansiering beviljas för att täcka kostnader som föranleds av en effektiv kartläggning av kundens kunnande, handledning till arbetsliv och behövlig utbildning, stöd under utbildningen och av hur verksamheten leds och samordnas samt av en bedömning av konsekvenserna.

Enligt de riktlinjer som regeringen enades om vid budgetmanglingen lindras bristen på kompetent arbetskraft genom att flera snabbverkande åtgärder vidtas. En av dessa åtgärder är att genom effektiva språkutbildnings- och stödtjänster bidra till att personer med invandrarbakgrund snabbare och smidigare kommer ut på arbetsmarknaden.

Understöden beviljas efter prövning. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar i samråd med arbets- och näringsministeriet om de projekt som finansieras. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

 • Verksamheten påskyndar invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning och underlättar tillgången på kompetent arbetskraft.  
 • Verksamheten bedrivs i samarbete mellan kommunen, arbets- och näringsförvaltningen och läroanstalterna.
 • Projektet resulterar i eller vidareutvecklar och anpassar verksamhetsmodeller för effektiviserad handledning av invandrare inkl. handledning och stöd på det egna språket.
 • I projektet verkställs och tas fram stödåtgärder som ansluter sig t.ex. till det finska språket eller andra behövliga stödåtgärder i det inledande skedet av en persons utbildning och/eller sysselsättning.  
 • Projektet har en tydlig och kostnadseffektiv genomförandeplan.
 • I projektplanen bestäms varje deltagande parts delansvar i projektet och i tillämpandet och spridandet av resultaten.
 • I projektplanen presenteras hur de som genomför projektet följer och utvärderar verksamheten och dess verkningar under hela projekttiden samt vilka kriterier som används i utvärderingen av måluppfyllelsen.

Det är till fördel för projektansökan om det i projektet ingår mer omfattande samarbete med centrala intressentgrupper, t.ex. utbildningsanordnarna, tredje sektorn, företag och det övriga arbetslivet.
Med understödet kan man stödja verksamhet av kompetenscenternatur som redan har startats eller som man avser att utvidga. Detta gäller också motsvarande ny verksamhet som startas. Understödet kan täcka högst 70 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Om den sökande beviljas understöd för kompetenscenterverksamheten även med stöd av ett motsvarande anslag från arbets- och näringsministeriet beaktas sökandens finansiering som en egen finansieringsandel i hela projekthelheten.    

Om stödtagaren önskar överföra understödet vidare, ska stödtagaren och stödanvändaren lägga fram en överenskommelse om användningen av det stöd som överförs. Överenskommelsen görs upp i enlighet med en mall som utarbetats av undervisnings- och kulturministeriet.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningar är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål som grundar sig på strategier eller förbindelser som godkänts av ministeriet:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna in uppgifter till ministeriet för tillsyn av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Utbildning

Ytterligare information

Kirsi Kangaspunta
tfn 0407099295
[email protected]

Undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.