Erityisavustus kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan

Valtion vuoden 2018 toiseen lisätalousarvioehdotukseen sisältyy (mom. 29.01.53) sisältyy 2,5 miljoonan euron kertaluonteinen lisäys maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan kehittämiseen.

Määräraha kohdennetaan maahanmuuttajia palvelevaan osaamiskeskus-tyyppiseen toimintaan. Avustuksen tavoitteena on maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä ja tukitoimilla.   

Lisäksi osaamiskeskustyyppiseen toimintaan on samaan aikaan haussa avustusta työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan momentilta 32.70.03. Lisätiedot työ- ja elinkeinoministeriön hausta löytyvät: kotouttaminen.fi

Avustusta voivat saada kunnat, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä asukasta.

Hakuaika alkaa 29.10.2018 ja päättyy 3.12.2018 klo 16:15

Haettavissa on yhteensä 2,5 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilla 29.01.53, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään joulukuussa 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtionavustuslaki (688/2001).

 

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) tarkoittamana erityisavustuksena. Rahoitusta myönnetään kustannuksiin, joita aiheutuu asiakkaan osaamisen tehostetusta kartoittamisesta, työelämään ja tarvittavaan koulutukseen ohjaamisesta, tuesta koulutuksen aikana sekä toiminnan johtamisesta ja koordinoinnista sekä vaikutusten arvioinnista.

Hallituksen budjettiriihessä tekemän linjauksen mukaisesti osaajapulaa helpotetaan lisäämällä nopeasti vaikuttavia toimia. Yhtenä toimenpiteenä nopeutetaan ja sujuvoitetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työmarkkinoille siirtymistä tehokkailla kielikoulutus- ja tukipalveluilla.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoitettavista hankkeista yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.  Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

 • Toiminta nopeuttaa maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkuja ja helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta.  
 • Toiminta tapahtuu kunnan, TE-hallinnon ja oppilaitosten välisenä yhteistyönä.
 • Hanke tuottaa tai edelleen kehittää ja skaalaa toimintamalleja maahanmuuttajien tehostettuun ohjaamiseen ml omakielinen ohjaus ja tuki.
 • Hankkessa toteutetaan ja kehitetään esimerkiksi suomen kieleen liittyviä tai muita tarvittavia tukitoimia koulutuksen ja/tai työssäkäynnin alkuvaiheessa.
 • Hankkeella on selkeä ja kustannustehokas toteutussuunnitelma.
 • Hankesuunnitelmassa määritellään kunkin osallistuvan tahon osavastuu hankkeessa ja tulosten soveltamisessa ja levittämisessä.
 • Hankesuunnitelmassa esitetään, miten toteuttajat seuraavat ja arvioivat hankkeen toimintaa ja sen vaikutuksia koko toteutuksen ajan ja millaisia kriteereitä tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa käytetään.

Hankehakemukselle on eduksi, mikäli hankkeeseen sisältyy laajempaa yhteistyötä keskeisten sidosryhmien, kuten opetuksen ja koulutuksen järjestäjien, kolmannen sektorin, yritysten ja muun työelämän kanssa.

Avustuksella voidaan tukea jo käynnistynyttä ja laajennettavaa osaamiskeskus-tyyppistä toimintaa tai vastaavan uuden toiminnan käynnistämistä. Avustus voi kattaa enintään 70% prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Mikäli hakija saa avustusta osaamiskeskustyyppiseen toimintaan myös vastaavasta työ- ja elinkeinoministeriön määrärahasta, otetaan omarahoitusosuutena huomioon hakijan rahoitus koko hankekokonaisuuteen.    

Mikäli avustuksen saaja haluaa siirtää avustusta eteenpäin, tulee avustuksen saajan ja käyttäjän laatia siirrettävän avustuksen käyttöä koskeva sopimus opetus- ja kulttuuriministeriössä laaditun mallipohjan mukaisesti

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Koulutus

Lisätietoja

Kirsi Kangaspunta
puh 0407099295
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.