Specialunderstöd för omfattande samprojekt inom kulturexport

Statsunderstödet är avsett för aktörer inom konst och kultur med utvecklingsprojekt inom kulturexport.

Understöden beviljas som specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 27.9.2018 och slutar 1.11.2018 kl 16:15.

För understöd för kulturexport kan användas totalt 950 000 euro.

Man strävar efter att fatta beslut om understöden senast i november 2018. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Utvärderingsgruppen ger ett sakkunnigutlåtande om ansökningarna.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Med understödet för kulturexport stärks de kreativa branschernas marknadsföringskompetens och deras möjligheter till affärsverksamhet och export. Understödets syfte är att möjliggöra ökad export och fler arbetsplatser.

I praktiken kan de understödda exportprojekten anknyta till marknadsföring, försäljning, produktifiering eller stärkande av internationella nätverk samt stärkande av aktörernas och/eller produkternas varumärke.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte beviljas understöd.

Med understödet till kulturexport och kulturturism främjas målen i statsbudget 2018 och undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 som handlar om att förbättra förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete. I enlighet med beslutet från regeringens halvtidsöverläggning är målet att förbättra de kreativa branschernas verksamhetsförutsättningar, öka samarbetet och nätverksbildningen.

Avsikten med detta understöd är att främja betydelsefulla projekt som stärker exporten inom olika kultursektorer. I synnerhet stöds omfattande och ambitiösa samprojekt och projekt som främjar flera företags / sammanslutningars export. Exempel på projekt som stöds är viktiga internationella försäljnings-, marknadsförings- eller nätverksevenemang samt exportfrämjande projekt som riktas till flera företag / föreningar i form av ett program.

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Ansökningarna bedöms och jämförs enligt följande kriterier:

 • ett identifierat behov av och/eller efterfrågan på affärsverksamhet och export inom ifrågavarande kultursektor
 • projektets uppskattade inverkan på utvecklingen av export till målmarknaden
 • uppskattad vidare effekt på främjandet av exporten inom ifrågavarande kultursektor
 • projektets genomförbarhet

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det räknas till fördel om projektet främjar den hållbara utvecklingen.

Vanligt är att understödet omfattat marknadsförings- och pr-utgifter, utgifter för utomstående expertis samt kostnader för resor och nätverkande. Understöd kan också beviljas för kostnader och löner eller arvoden för att ordna ett evenemang för exportfrämjande eller nätverkande om detta är motiverat med tanke på projektet.

Till ansökan ska fogas en projektplan och en budget för projektet av vilken framgår andelen övrig finansiering för projektet. I ansökan ska också ingå en preliminär tidsplan för projektet. Utgångspunkten är att projekten som stöds under denna stödomgång genomförs före utgången av 2020. Statsunderstöd kan även i enlighet med 7 § i statsunderstödslagen beviljas för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan än understödstagaren. Om statsunderstöd beviljas för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan än understödstagaren och som fyller ändamålet enligt statsunderstödsbeslutet, ska statsunderstödstagaren ingå ett avtal om statsunderstödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomför verksamheten eller projektet.

I ansökan ska presenteras på vilket sätt man i planeringen av projektet beaktat eventuellt arbete som gjorts tidigare, såsom utredningar, undersökningar och kartläggningar.  Därtill ska man visa att projektet har fungerande och täckande samarbetsparter och -nätverk.

Den sökande sammanslutningens verksamhet ska vara etablerad och ekonomin ska vara balanserad.

Den sökande sammanslutningen ska ha sakkunskap som anknyter till utveckling av kulturen, fungerande verktyg för uppföljning och utvärdering samt förmåga, vilja och förutsättningar att utveckla den projektrelaterade verksamheten även i framtiden.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 90 procent av de godtagbara utgifterna för det projekt som finansieras.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

 2018 |

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Kimmo Aulake, tlf. 0295 3 30067, [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd