Specialunderstöd till stöd för integreringen av internationell personal vid högskolorna

Allmän beskrivning av understödet:

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser projektfinansiering för att stödja  integration av och integrationsfrämjande åtgärder för internationell personal vid högskolorna.

Finansiering kan sökas av aktörer med förutsättningar att genomföra:

planering av och pilotförsök med ett nationellt välkomstpaket avsett för utländsk högskole- och forskningspersonal och/eller
integrering av utländska forskares och internationell personals nätverk i det finländska arbetslivet och i finländska innovationsmiljöer och/eller 
integrationsfrämjande åtgärder för integrering av den internationella personalens partners och familjer  i det finländska samhället. Åtgärderna görs i samarbete med städer, näringsliv och tredje sektorn.

Ansökningstiden börjar den 23 mars 2020 och slutar den 27 april 2020 kl. 16.15.

 

Avsikten är att fatta besluten i mai 2020. De sökande får skriftligt besked om beslutet. Bidrag beviljas för högst ett projekt. För understöden kan användas högst 340 600 euro.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (668/2001).  

Åtgärderna inom projektet riktar sig till forskare och övrig internationell personal som har flyttat till eller som ska flytta till Finland samt till deras icke Finlandsfödda partners som flyttar med dem till vårt land.  Vid genomförandet av projektet ska man beakta den helhetsmässiga kompetensutvecklingen inom högskole- och forskarsamfundet.

Understöd kan beviljas universitets- och yrkeshögskolerelaterade två-åriga projekt inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde.  Den högskola som koordinerar helheten beviljas finansieringen. I beslutet antecknas vid behov tillstånd att fördela finansieringen till andra parter i projektet.

Projekten ska bidra till att utländsk högskolepersonal integreras effektivare och smidigare i högskolesamfundet och det omgivande samhället. Projekten ska främja undervisnings- och kulturministeriets utbildningsvägar samt genomförandet av åtgärderna som riktar sig till högskolorna i ministeriets integrationsutredning, programmet Talent Boost samt genomförandet av riktlinjerna för främjandet av internationalisering av högskoleutbildning och forskning.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

av de projekt  som finansieras krävs följande:

 • projektet ska ha en tydlig och kostnadseffektiv projektplan
 • de sökande ska ha erfarenhet av att stödja integrationen av utländsk personal vid en högskola
 • det ska finnas ett högskole- och forskningspolitiskt behov för projektet
 • deltagarna ska ha förbundit sig till projektet
 • I projektet skapas modeller och bestående praxis som stöder integrering av utländsk personal i högskolesamfundet och det omgivande samhället och de resultat projektet utmynnar i ska fritt kunna utnyttjas av andra.

Därtill räknas det till fördel om:

 • projektet genomförs som ett samarbete mellan instanser som ger högskoleutbildning och bedriver forskning, tredje sektorn samt näringslivet.

De tekniska, ansökningsspecifika och grundläggande villkoren:

 • Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka 100 procent av de godtagbara totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.
 • bidragsmottagaren kommer att få tillstånd att överföra understöd vidare till en tredje part, och så fall måste mottagaren och den som använder understödet göra upp ett avtal om användningen av det understöd som överförs enligt den modell som utarbetats av UKM
 • övrig finansiering är till fördel

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

I projektets budget använder man en modell för totalkostnaderna i vilken en enhetlig koefficient på 30 % för de allmänna kostnaderna gäller för alla högskolor.

Som koefficient för personalbikostnaderna används antigen den ansökande högskolans koefficient eller en utbildningsanordnarspecifik koefficient.

Det går att avvika från undervisnings- och kulturministeriets villkor och begränsningar för specialunderstöd (UKM/1/091/2019) vad gäller årslönsgränsen på 80 000 euro i det fall att en person som redan är i anställningsförhållande i en högskola arbetar i ett projekt där lönen överskrider 80 000 euro. 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Forskning Högskoleutbildning och forskning

Ytterligare information

Tiina Vihma-Purovaara, undervisningsråd
Högskole- och forskningspolitiska avdelningen
Undervisnings- och kulturministeriet
tfn 0295 3 30327
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/avustukset