Erityisavustus Matkailu 4.0 –toimenpideohjelman kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin

Avustuksella edistetään hallituksen Matkailu 4.0. -toimenpideohjelman tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua, erityisesti kulttuuri- ja perintökohteiden sekä taide- ja kulttuurifestivaalien matkailullista kehittämistä. Pyrkimys on lisätä matkailun ympärivuotisuutta ja luoda palvelurakenteita. 

Hakuaika on 24.10.- 4.12.2018 klo 16.15.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille eikä työryhmille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 150 000 euroa vuonna 2019 edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitusta varten määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään tammi-helmikuussa 2019. Hakijat saavat päätöksen haun sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Avustukset myönnetään erityisavustuksina ja niihin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti Suomessa sijaitsevien Unescon maailmanperintökohteiden ja muiden merkittävien kulttuurikohteiden (esimerkiksi arkkitehtuurikohteiden) sekä Suomessa järjestettävien taide- ja kulttuurifestivaalien kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittäminen kansainvälisille matkailumarkkinoille ja/tai palvelurakenteiden luominen.

Hankkeelta edellytetään verkostomaista toimintatapaa. Verkostossa tulee olla mukana kulttuuri- ja matkailualojen toimijoita. 

Avustuksia myönnetään noin 3-5 hankkeelle, joiden tulee alkaa ja päättyä vuonna 2019.  Etusijalla ovat ne hankkeet, jotka ovat saaneet avustusta vuonna 2018.

Business Finland Oy/VisitFinlandin kansallinen kulttuurimatkailun Culture Finland katto-ohjelma koordinoi avustettavien hankkeiden toteuttamista ja luo yhdessä hankkeiden kanssa mittareita vaikuttavuuden kuvaamiseksi.

 

Hallitus sopi puoliväliriihessä keväällä 2017 uusista painotuksista kasvuun ja työllisyyteen. Hallituksen tarkistettuun toimintasuunnitelmaan vuosille 2017-2019 sisältyvä Matkailu 4.0 –hanke toimenpideohjelma tavoittelee osaamiseen perustuvaa nopeaa matkailun kasvua ja työllisyyttä.

Haku kohdistuu Matkailu 4.0 -hankkeen kulttuurimatkailuosioon, jossa tavoitteena on lisätä kulttuurin ja luovien alojen sisältöihin pohjaavaa matkailutarjontaa, lisätä matkailun ympärivuotisuutta, luoda palvelurakenteita ja edistää kestävää kehityksen tavoitteiden mukaista matkailua.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

 

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hakemuksia arvioidaan ja vertaillaan seuraavien kriteerien pohjalta. Hakemuksesta tulee ilmetä, että hanke täyttää nämä edellytykset.

 1. hankkeen merkitys, tärkeys, tarpeellisuus ja ajankohtaisuus Matkailu 4.0. –toimenpideohjelman kulttuurimatkailun tavoitteen toteuttamisen kannalta ja kestävän matkailun edistämisessä.
 2. hankkeen valtakunnallinen ja/tai alueellinen merkittävyys avustuksen tavoitteiden toteuttamisen ja maantieteellisen laajuuden näkökulmista.
 3. konkreettiset toimenpiteet, joilla pyritään vastaamaan avustuksen tavoitteiseen ja todennettuun tarpeeseen, toimenpiteiden aikataulutus ja tulosten arvioitu vaikuttavuus. Suunnitelmiin tulee sisältyä tavoitteet kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden kestävälle kehittämiselle.
 4. hankkeen ennakoidut pitkän ajan vaikutukset Suomen kulttuurimatkailun kehittymisen kannalta.
 5. hakijan kokemus, ammattitaito ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Hakijalla ja yhteistyökumppaneilla tulee olla kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen liittyvää osaamista ja kokemusta.
 6. hakijan verkostoituneisuus sekä yhteistyökumppanit ja niiden roolit hankkeen toteuttamisessa. Yhteistyökumppaneiden rahoitusosuus hankkeeseen on eduksi.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

 • Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):
 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

2019 I 2018

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, puh. 0295 3 30206, sähköposti: [email protected]u.fi

Kulttuurisihteeri Eero Koski, puh. 0295 3 30228, sähköposti: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.