FI SV

Erityisavustus ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiloitumiseen

Valtion talousarvion Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot -momentille on osoitettu viiden miljoonan euron erityisrahoitus ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan. Kyse on kertaluontoisesta rahoituksesta, jonka tavoitteena on pilotoida ammattikorkeakoulujen nykyisten strategioiden mukaisen TKI-toiminnan profiloitumisen tukemista.

Hakemuksessaan ammattikorkeakoulu kuvaa tiiviisti strategiansa mukaisen yhden TKI-toiminnan profiloitumisalueen lähtötason, suunnitellut, konkreettiset ja aikataulutetut kehittämistoimet ja tavoitetason.  Strategiapohjainen profiloitumisalue voi olla esimerkiksi alakohtainen tai toimintatavallinen. Se voi myös olla yhteinen muiden TKI-organisaatioiden, kuten korkeakoulun, tutkimuslaitoksen tai yrityksen, kanssa. Profiloitumistoimet voivat olla alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä. Erityisesti toivotaan organisaatioiden yhteistyötä ja työnjakoa edistäviä profiloitumisesityksiä.

Hakemuksessaan ammattikorkeakoulun tulee kuvata, miten se jatkaa profiloitumistoimia rahoituskauden päättymisen jälkeen. Rahoitusta voidaan myöntää 1-3 vuodelle toimiin, jotka vahvistavat valittua profiloitumisaluetta ja siihen kytkeytyviä poisvalintoja. Rahoitusta hakevat ammattikorkeakoulut, joista kukin voi lähettää ministeriöön vain yhden, englanninkielisen hakemuksen. HUOM! Vaikka hakulomake on suomen- tai ruotsinkielinen, täytetään tiedot englanniksi. Hakemus voi olla myös kahden tai useamman ammattikorkeakoulun yhteinen.

Avustuksia voidaan myöntää ammattikorkeakouluille.

Hakuaika alkaa 20.4.2018 ja päättyy 20.6.2018.     

Avustuksiin voidaan käyttää enintään 5 miljoonaa euroa. Päätökset tehdään syksyllä 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

 

Rahoituksen tavoitteena on edelleen vahvistaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea strategista suunnittelua ja johtamista.

Avustuksen tavoitteena on osaltaan tukea sopimuskauden välitarkastelussa tavoitteena olevaa korkeakoulujen vaikuttavuuden vahvistamista.

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä. Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

 

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hakemukset arvioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Akatemian yhteistyönä arviointipaneelissa, johon kutsutaan myös ulkomaisia arvioitsijoita. Arvioinnissa keskitytään profilointialuetta koskevan suunnitelman realistisuuteen ja innovatiivisuuteen suhteessa ammattikorkeakoulun strategiaan ja kokonaisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon ammattikorkeakoulun strategia ja sopimuskauden välitarkastelussa tavoitteena oleva korkeakoulujen vaikuttavuuden vahvistaminen. Arvioinnissa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa edistäviä profiloitumisesityksiä sekä ammattikorkeakoulujen sitoutumista profiloitumiseen avustuskauden päätyttyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää arvioinnin taustatietoina vuotuisten tiedonkeruiden aineistoja (mm. ammattikorkeakoulun koko ja TKI-toiminnan volyymi ja laatu), jotka ammattikorkeakoulut ovat toimittaneet ministeriölle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 70 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakijan tulee mainita hakemuksessaan, mikäli se aikoo siirtää myönnettävää avustusta eteenpäin toiselle taholle (esim. yhteishakemukset). Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päätöksessään myöntää luvan avustuksen edelleen jakamiseen. Tällöin avustuksen saajan ja käyttäjän tulee laatia siirrettävän avustuksen käyttöä koskeva sopimus OKMssä laaditun mallipohjan mukaisesti

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 70 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävät kustannukset sekä erityisavustuksen käyttöön liittyvät poikkeamat ja rajoitukset, kuten palkkarajat, investoinnit, yleiskustannukset ja kilpailutusrajat määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.  Hankkeen talousarviossa käytetään kokonaiskustannusmallia, jossa kaikkien korkeakoulujen osalta käytetään yhtenäistä 30%:n yleiskustannuskerrointa ja 50 % henkilösivukulukerrointa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusten ehdoista ja rajoituksista (OKM/4/091/2017) poiketen 80 000 euron vuosipalkkarajasta voidaan poiketa silloin, kun korkeakoulussa jo palvelussuhteessa työskentelevä henkilö työskentelee projektille, ja hänellä on edellä mainittua palkkatasoa korkeampi palkka. Kilpailuttamisraja projektin hankinnoille on 20 000 € ehdoissa mainituista rajoista (7000 €) poiketen.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. Arvonlisäverot  kirjataan kompensoitaviin arvonlisäveroihin.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016)

 

Tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan asiointiliittymän kautta rahoituskauden lopussa annettavan selvityksen yhteydessä, päätöksissä mainittuihin päiviin mennessä.

Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

 

Lisätietoja

Opetusneuvos Eeva Kaunismaa
p. 0295 3 30226
eeva.kaunismaa@minedu.fi

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.