Specialunderstöd för experimentet med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik för 5-åringar

I ramförhandlingarna våren 2018 beslutade regeringen att fortsätta försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar tillsammans med villiga kommuner åren 2019-2020. För närvarande pågår ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik som inleddes i augusti 2018 och pågår 2018-2019.

Kommunerna kan ansöka om understöd. Understöd kan inte beviljas till privatpersoner eller privata företag, sammanslutningar eller stiftelser som ordnar småbarnspedagogik. Privata producenter av småbarnspedagogiktjänster kan delta i experimentet genom att komma överens om detta med kommunen.

Ansökningstiden börjar den 14.11.2018 och slutar den 25.1.2019 kl. 16.15.

För experimentet används 9 miljoner euro statlig finansiering. Avsikten är att fatta besluten i april 2019. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagar:

Ansökningsblanketten har korrigerats den 30.11.2018. Detta kan orsaka problem för dem som redan har börjat fylla i blanketten. Vid problem ta kontakt med ministeriet.

 

 

Syftet med experimentet som stöds genom understöd är att:

 • utreda vilken effekt avgiftsfrihet har på 5-åriga barns deltagande i småbarnspedagogik,
 • utreda experimentets effekt på familjens yngre barns deltagande i småbarnspedagogik,
 • utreda den avgiftsfria småbarnspedagogikens kostnadseffekter,
 • främja föräldrarnas sysselsättning,
 • att utveckla verksamhetsmodellerna och pedagogiken i fråga om småbarnspedagogiken för 5-åringar samt att utveckla kontinuiteten i fråga om övergången till förskoleundervisningen, och
 • utveckla servicestyrningen av småbarnspedagogiken.

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Kommunerna behöver inte lämna in sitt bokslut som bilaga till ansökan.

Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/katso

Anvisning för användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten (pdf)

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten (pdf)

 

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöd kan beviljas åt en kommun som ordnar avgiftsfri småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik 20 timmar i veckan för alla år 2014 födda barn. Experimentet börjar 1.8.2019 och slutar 31.7.2020.

Understödet får endast användas för att kompensera den minskning av inkomsterna från klientavgifterna som förorsakas av den avgiftsfria småbarnspedagogiken på 20 timmar som ordnas för 5-åringar. Beloppet på det understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar täcker 40 procent av den förverkligade minskningen av inkomsterna från klientavgifterna.

Kommunen ska ha möjlighet att erbjuda alla barn som fyller 5 år under 2019 avgiftsfri småbarnspedagogik som ges vid daghem eller inom familjedagvård 20 timmar i veckan. Av familjerna får inte uppbäras andra avgifter till denna del. För småbarnspedagogik som överskrider 20 timmar i veckan kan en avgift tas ut enligt 6 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Privata producenter av småbarnspedagogiktjänster kan delta i experimentet, såvida kommunen anskaffar småbarnspedagogiken som köpta tjänster eller värdet på servicesedeln som kommunen beviljar och beloppet av kommuntillägget för privatvårdsstöd möjliggör det att småbarnspedagogiken för ett 5-årigt barns del är avgiftsfri för familjer beträffande 20 timmar.

Om man ansöker om understöd till ett större belopp än vad anslagen täcker, prioriteras kommunerna på basis av följande viktade indikatorer, dock så att de kommuner som deltar i försöket skiljer sig från varandra i fråga om geografisk placering och befolkningsstruktur:

 • deltagarfrekvensen i småbarnspedagogik för 5-åringar
 • andelen personer som talar främmande språk av kommunens invånare
 • kommunens arbetslöshetsgrad
 • andelen personer som avlagt examen endast på grundnivå av kommunens vuxna befolkning

I ansökan om statsunderstöd ska kommunen ange som bakgrundsinformation:

 1. antalet barn som fötts 2014 i kommunen
 2. hur många av dessa 5-åringar omfattas av småbarnspedagogiska tjänster i januari 2019
 3. 5-åringarnas deltagarfrekvens i daghemsverksamhet och familjedagvård i procent i januari 2019
 4. en uppskattning om hur många 5-åringar som kommer att omfattas av tjänsten på grund av att den är avgiftsfri
 5. inkomster från klientavgifterna för småbarnspedagogiken för 5-åringar år 2018
 6. antalet barn som fötts 2014 inom avgiftsfri (s.k. nollavgift) småbarnspedagogik
 7. uppskattning av den minskning av inkomsterna som experimentet förorsakar
 8. antalet mottagare av hemvårdsstöd (4-åringar år 2018)
 9. eventuellt kommuntillägg för hemvårdsstödet, villkor för att få det och belopp
 10. andelen personer som avlagt examen endast på grundnivå av den vuxna befolkningen i procent
 11. andelen arbetslösa av kommunens invånare i procent
 12. andelen personer som talar främmande språk av kommunens invånare i procent

Uppgifterna ska med undantag för punkt 2-9. vara de senaste statistikuppgifterna från Statistikcentralen. Informationen gällande de indikatorer som behövs för ansökandet hittas via nedanstående länkar (på finska):

Experimentkommunerna deltar i samarbetsnätverket för experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar som samordnas av Utbildningsstyrelsen.

Uppföljningen och utvärderingen av försöket omfattar en utredning som görs av Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) och som kommunerna som väljs till försöket ska delta i och producera behövlig information för.

Statsunderstödet betalas till kommunerna i en rat på basis av hur kommunen har bedömt minskningen av inkomster från klientavgifter som förorsakas av experimentet med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Understöd som betalats ut till för stort belopp måste återbetalas.

2. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

3. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Småbarnspedagogik

Ytterligare information

Regeringsråd Anne-Marie Brisson
[email protected]
tfn 029 533 0079

Konsultativ tjänsteman Tarja Kahiluoto
[email protected]
tfn 029 533 0386

Undervisningsråd Kirsi Alila
[email protected]
tfn 029 533 0365

Specialsakkunnig Hanna Salokaarto
[email protected]
tfn 029 533 0231