Specialunderstöd för riksomfattande kompetenscenter på ungdomsområdet för 2019

Understödet är avsett för uppgifterna som sköts av de riksomfattande kompetenscentren på ungdomsområdet och ska användas under år 2019.

Understöd kan beviljas får de riksomfattande kompetenscenter på ungdomsområdet som undervisnings- och kulturministeriet med stöd av ungdomslagen (1285/2016) godkänt såsom berättigade till statsunderstöd för 2018-2019. 

Ansökningstiden börjar den 29.10.2018 kl. 10:00 och slutar den 11.12.2018 kl.16:15.

För understöden kan användas sammanlagt 5 miljoner euro, om riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten fattas före utgången av januari 2019. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

Ungdomslagen (1285/2016)
Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017)
Statsunderstödslagen  (688/2001)

 

Understödet till kompetenscentren ska utveckla och främja kompetensen, sakkunskapen och informationsutbytet på ungdomsområdet i enlighet med ungdomslagen.  Kompetenscentren bildar en helhet som stöder verkställandet av målen i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande:

 

1.    Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas centrets uppgifter samt verksamhetens art och samhälleliga verkningar. Verksamheten som understöds ska vara allmännyttig. Utgifter för affärsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet betraktas inte som godtagbara kostnader. Ett eventuellt överskott ska användas för centrumets ungdomsarbete och utvecklingen av det.

Enligt 8 § i förordningen om ungdomsarbete och ungdomspolitik beviljas statsunderstöd för uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet och kompetenscentrumet gemensamt avtalat om Utvärderings- och understödskommissionen lägger fram sitt förslag i ärendet.

Vid bedömning av kompetenscentrumets uppgifter, verksamhetens art och samhälleliga verkningar beaktas i fråga om centrumet:

 1. servicekapacitet
 2. nyckeltalen som mäter verksamhetens art och omfattning,
 3. verksamhetens målinriktning, ekonomi samt hur ekonomin och förvaltningen skötts,
 4. personalens yrkeskunskap och kompetens, och
 5. bokföringen, som ska göras upp så att kostnaderna för verksamhet som stöds med statsunderstöd för ungdomsarbete framgår av den.

 

Kompetenscentret ska i sin verksamhet beakta behoven hos unga av olika kön, som tillhör olika språkgrupper samt unga med funktionsnedsättning jämte målen för en hållbar utveckling och främja en jämlik behandling av unga.

Kompetenscentren ansöker om understöd för de uppgifter som anges i målstyrningsdokumenten av den 1 februari 2018.  Ministeriet bedömer respektive kompetenscentrums rapport om verksamheten under år 2018 samt med utgångspunkt i arbetsplanen för 2019. 

Verksamheten vid kompetenscentren är av strategisk betydelse med tanke på utvecklingen av verksamheten på ungdomsområdet under det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken är i kraft. Understödet ska täcka samtliga godtagbara kostnader för verksamheten vid ungdomskompetenscentret till fullt belopp. Denna verksamhet ska vara tydligt separerad från den övriga verksamhet som bedrivs av den organisation som genomför verksamheten vid kompetenscentret och den ska ha ett separat kostnadsställe i bokföringen.  Ifall det uppstår ett överskott under det första verksamhetsåret (2018), ska det användas för kompetenscentrets verksamhet under år 2019. Om det också under det andra verksamhetsåret (2019) uppstår ett överskott, ska det dras av från kompetenscentrets godtagbara kostnader i enlighet med villkoren och begränsningarna för specialunderstöd.

Understöd till sammanslutningar som gemensamt ansökt om verksamhetsbidrag för ett kompetenscentrum beviljas till den aktör som står för den gemensamma förvaltningen och ansvarar för användningen av understödet i enlighet med statsunderstödslagen. Denna aktör ges tillstånd att överföra understöd till övriga parter i överensstämmelse med arbetsfördelningen i det samarbetsavtal som parterna ingått med varandra. När det gäller överföring av understöd för 2019 ska den part som sköter den gemensamma förvaltningen (bidragsmottagaren) och de övriga parterna (bidragstagare) avtala om överföring av understöd enligt undervisnings- och kulturministeriets modell för delegeringsavtal https://minedu.fi/sv/delegering-av-understod-och-avtalsmodeller där  de minimivillkor som ställs på ett delegeringsavtal framgår.   

 

2.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

 

3.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Unga

Ytterligare information

Emma Kuusi, [email protected], tfn 02953 30172

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/understod