FI SV

Erityisavustukset tieteen ja korkeakoulutuksen kehittämiseen

Erityisavustus on tarkoitettu kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin joilla edistetään tiedettä ja korkeakoulutusta. Avustuksilla tuetaan myös tutkimusinfrastruktuureja jotka ovat korkeakoulu- ja tiedepoliittisesti merkittäviä, esimerkiksi CSC:n vuosi-investoinnit sekä KDK-Finna, KDK-PAS ja Tutkimus-PAS infrastruktuurit.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Pääsääntöisesti ministeriöstä ei myönnetä avustuksia ja apurahoja luonnolliselle henkilölle eikä työryhmälle, jossa luonnollinen henkilö on virallisena hakijana.

Erityisavustusten hakuaika on ympäri vuoden. Avustuspäätökset pyritään tekemään noin neljä kertaa vuodessa. Käsittelyaika on noin 2-4 kuukautta.

Erityisavustuksiin käytetään valtion talousarvion momentin 29.40.53 toimintaan varattuja määrärahoja. Erityisavustuksia voi käyttää kahden vuoden ajan, ellei ole perusteltua syytä siitä poiketa. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Päätarkoituksena on tieteen edistäminen – siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu esimerkiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnalle tai Suomen Akatemialle – ottaen huomioon hallitusohjelman tavoitteet sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset, opetus- ja kulttuuriministeriön tiedettä koskevat strategiat sekä tieteen ja tiedeyhteisön muuttuvat tarpeet.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Ohje Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa (pdf)

Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 70 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä menoista.

Avustettavilla hankkeilla tulee olla valtakunnallista tai kansainvälistä merkitystä. Avustusta voidaan vain erityisen painavista syistä myöntää alueellisille tai paikallisille hankkeille. Hakemuksessa tulee osoittaa, millä tavoin hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon muiden mahdollisesti jo tekemä työ.

Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

 • Hankkeen tärkeys tutkimus- ja innovaationeuvoston tavoitteiden toteuttamisessa (Visio ja tiekartta 2030).
 • Hankkeen tärkeys ja vaikuttavuus seuraavien korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa:
  • tietoon pohjautuva päätöksenteko
  • tieteen ja yhteiskunnan välisten suhteiden edistäminen
  • avoin tiede
  • korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö
  • kansallisen tutkimusjärjestelmän tehostuminen
  • tieteen ja tutkimuksen kansainvälisyys
 • Yhteensopivuus toimialan arkkitehtuurikuvausten kanssa (Kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuri, Avoin tiede ja tutkimus - viitearkkitehtuuri, Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri).
 • Tieteen sekä tieteen ja yhteiskunnan välisten suhteiden edistäminen.
 • Toiminnan valtakunnallisuus tai kansainvälisyys. Toiminta voi täydentää valtion muita toimintoja tieteen edistämiseksi.
 • Avustuksen saajan toiminnan vakiintuneisuus ja edellytykset toiminnan harjoittamiseen tuloksellisella tavalla.
 • Hakijan ja sen taustayhteisöjen rahoitusasema ja taloudellinen tilanne.
 • Muu rahoitus ja kattavat yhteistyöverkostot katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa voidaan katsoa eduksi, jos hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Korkeakoulujen osalta 80 000 euron vuosipalkkarajasta voidaan poiketa silloin, kun korkeakoulussa jo palvelussuhteessa työskentelevä henkilö työskentelee projektille, ja hänellä on edellä mainittua palkkatasoa korkeampi palkka.

Korkeakoulujen osalta kokonaiskustannusmallin käyttö on sallittu seuraavilla kiinteillä kertoimilla: yleiskustannuskerroin enintään 30 % ja henkilösivukulukerroin enintään 50 %.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta, tulee toteutuneita tuloja ja kustannuksia seurata kirjanpidossa omalla kustannuspaikallaan tai vastaavalla, erillisellä seurantakohteellaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sami Niinimäki, puh. +358 2953 30303,
sähköpostiosoite: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta (pdf)