FI SV

Erityisavustukset taiteen tiedotuskeskusten kansainvälisen toiminnan kehittämiseen

Määrärahan tavoitteena on tiedotuskeskusten kansainvälisen toiminnan kehittäminen uusien työtilaisuuksien ja -tulojen synnyttämiseksi taiteen kentälle ja sisältöjen kehittämiseksi.

Tarkoituksena on, että myönnettävällä avustuksella edistetään taiteen ja kulttuurin alojen kansainvälistymistä vastaamaan kentän tarpeita, parannetaan kentän toimintaedellytyksiä ja vahvistetaan kansainvälistymistä tukevia rakenteita ja välittäjätoimijoiden kykyä solmia kansainvälisiä yhteyksiä.

Avustusta voivat hakea taiteen tiedotuskeskukset. Avustus ei tarkoitettu tiedotuskeskusten normaaliin vuotuiseen toimintaan ja sitä koskeviin toimenpiteisiin.

Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Haku alkaa 22.10.2018 ja päättyy 10.12.2018 klo 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 400 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään helmikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustuksella vahvistetaan kulttuuripolitiikan strategian 2025 mukaisesti luovaa työtä ja tuotantoa sekä erityisesti kansainvälistymistä edistävää välittäjätoimintaa ja vientiä.

Avustuksella toteutetaan myös strategian mukaista tavoitetta toimivien rakenteiden kehittymiseksi taiteen eri aloille.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää molemmat alla esitetyt hakukohtaiset kriteerit. Hakemusten keskinäisessä vertailussa otetaan huomioon, miten hyvin hakukohtaiset ja yleiset sekä valtionavustuslain mukaiset myöntöperusteet täyttyvät.

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

1) Hankkeen tulee vastata avustusmäärärahan yleisiin tavoitteisiin, olla tavoitteellinen ja toimenpiteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja vaikutuksiltaan pitkäaikaisia.

 • Tavoitteellisuudella tarkoitetaan sitä, miten yksilöidysti hanke on suunniteltu ja sitä, että tavoitteiden toteutumista seurataan.
 • Toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, miten niillä voidaan edistää taiteen alan kansainvälistymistä.

Arvioinnissa otettaan huomioon, miten hakemuksessa esitetyt toimenpiteet vastaavat tavoitteisiin. Lisäksi otetaan huomioon miten välttämättömiä suunnitellut ja yksilöidyt toimenpiteet ovat tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Jos toimenpiteisiin sisältyy asioita, joita myös muut tiedotuskeskukset toteuttavat tai ovat niissä osallisina, tulee hakemuksessa selvittää, onko hakija toimenpiteen päävastuullinen vai osatoteuttaja ja millainen vaikutus hakijan roolilla on hankkeen kustannusarviossa.

Hakijoiden mahdollisia päällekkäisiä tai keskenään hyvin samankaltaisia toimenpiteitä arvioitaessa otetaan huomioon kunkin hakijan rooli toimenpiteen toteuttamisessa ja se, miten yhteistyö on tarkoitus toteuttaa.

2) Hankkeen tulee sisältää kustannusarvio, jonka tulee olla realistinen toimintasuunnitelmaan nähden

 • Hankkeen kustannusarviota (tulot ja menot) ja haettua avustusta arvioidaan suhteessa hankkeen toimintasuunnitelmaan.
 • Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon kustannusarviossa esitettyjen tulojen monipuolisuus (muut avustukset ja muu rahoitus sekä oma rahoitus).

2. Tekniset vaatimukset

Opetus ja kulttuuriministeriön avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 98 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kuluista.

Myönnettyä avustusta ei voi siirtää muun toimijan käyttöön.

3.    Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

4.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

5.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Kulttuuri

Lisätietoja

Petra Havu, puh. 02953 30185
Leena Laaksonen, puh. 02953 30175
Laura Mäkelä, puh.02953 30222
Katri Santtila, puh. 02953 30285
Mervi Tiensuu-Nylund, puh. 02953 30312

sähköposti: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset