FI SV

Specialunderstöd till museer för att betala utställningsarvoden till konstnärer

Understödet är avsett för museer för att täcka utställningsarvoden som betalas till konstnärer i samband med ordnande av utställningar.

Ansökningstiden är 4.5–15.6.2018. Ansökningstiden går ut 15.6 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i september 2018. 

Undervisnings- och kulturministeriet använder totalt ca 250 000 euro för understöden.

Understödet är avsett för att täcka utställningsarvoden som betalas till konstnärer i samband med ordnande av utställningar. Understöd kan sökas av museer som sköts yrkesmässigt och på heltid och som drivs av en kommun eller någon annan sammanslutning eller stiftelse.

 

Det handlar om ett treårigt försök med en ny understödsform vars syfte är att främja rekommendationerna om avtals- och ersättningsförfaranden i slutrapporten för undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp som utredde förfarandena kring konstutställningar (UKM 2016:4). 

Arbetsgruppens rapport och rekommendationer

Utställningsarvodet som museet betalar till konstnären i samband med att en utställning ordnas är ersättning för det arbete som konstnären gör i anknytning till ordnandet av utställningen. Arvodet kan bestå av bl.a. konstnärens deltagande i planeringen och genomförandet av utställningen, konstnärens deltagande i upphängningen av verket eller verken, konstnärens deltagande i tillställningar och kringprogram med anknytning till utställningen eller efterarbete som utställningen orsakar för konstnären.

Understödet kan inte användas för att betala utställningsersättningen som betalas med stöd av 2 § i upphovsrättslagen, dvs. den s.k. ”Kuvastoersättningen”, och inte heller för konstnärens resekostnader eller transportkostnader för verken eller för att ersätta materialkostnader för framställandet av verken.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/sa-har-skapar-du-en-katso-kod/

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Vid beslut om understöd prioriteras utställningar som ordnas år 2018 eller år 2019. I bedömningen beaktas understödets skälighet i förhållande till projektet och projektets totala kostnader.

Ministeriets understöd kan täcka högst 80% av kostnaderna för arvodet till konstnären. Museet som ansöker om understöd ska ha en självfinansieringsandel som är minst 20% av beloppet på konstnärens utställningsarvode.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: en koncis beskrivning av utställningsprojektet/projekten som understödet söks för, projektets tidsplan och totala kostnader, en utredning över arvodena som betalas till konstnären/konstnärerna samt en redovisning av museets självfinansieringsandel. Av ansökan ska också framgå om betalningen av arvodet till konstnärerna grundar sig på etablerad praxis vid museet.

Stödanvändaren får inte överföra understödet till någon annan part för användning.

 

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningar är det till fördel om projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som har godkänts av ministeriet:

 

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
  • Att beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

 

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Stödtagaren ska uppgöra ett skriftligt avtal med konstnären om deltagande i utställningen och utbetalning av utställningsarvode. Avtal förutsätts dock inte ännu när understödet söks.

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas in senast det datum som nämns i beslutet.

Av stödtagaren förutsätts ekonomirapportering enligt kostnadsställe.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

 

Sammanslutningen som fått understöd förbinder sig vid att i samband med redovisningen av understödet iaktta anvisningarna om hur användningen av understödet rapporteras. Anvisningarna finns i beslutet.

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Av stödtagaren förutsätts ekonomirapportering enligt kostnadsställe.

Understöd som ansökts i den elektroniska ärendehanteringstjänsten och som har beviljats kan redovisas i undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Kultur

Ytterligare information

Kulturråd Petra Havu, 0295 3 30185, fornamn.efternamn@minedu.fi

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod