Erityisavustus kärkihankkeiden tavoitteita tukeviin tekijänoikeushankkeisiin

Avustus on tarkoitettu tekijänoikeushankkeisiin, jotka tukevat hallitusohjelmaan sisältyvien kärkihankkeiden tavoitteita. Avustusta voivat hakea järjestöt, yhteisöt tai niiden yhteenliittymät. Hakijalla tulee olla riittävä osaaminen ja kokemus tekijänoikeusjärjestelmän valtakunnallisesta kehittämisestä sekä riittävät omat taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 16.10.2017 ja päättyy 13.11.2017 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 100 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään vuoden 2017 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001).

 

Avustus on tarkoitettu hallitusohjelman kärkihankkeiden tavoitteita tukeviin tekijänoikeushankkeisiin. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -painopistealueella hallitusohjelman toteutuksessa on tavoiteltu muun muassa suotuisan toimintaympäristön luomista digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Hallitusohjelman kärkihankkeet koskevat monelta osin julkisen hallinnon ja liiketoimintamuotojen digitalisoimista ja sen tukemista. Niihin sisältyy myös kokeilukulttuurin käyttöön ottaminen. Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuus erilaisissa digitalisaation myötä eteen tulevissa tilanteissa edellyttää joustavia ja toimivia ratkaisuja.  Tämä avustushaku on erillinen keväällä 2017 haettavaksi julistetusta yleisestä tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisavustuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on, että avustus edistää hallitusohjelman toimeenpanon johdosta käynnistyneissä tai muissa digitalisaatiota edistävissä erillisissä hankkeissa

 • syntyneiden tekijänoikeudellisten kysymysten ratkaisemista
 • uusien digitaaliseen tietoon perustuvien palvelukonseptien kehittämistä ja sen myötä digitaalista liiketoimintaa tekijänoikeuden alalla
 • tekijöitä ja teoksia koskevan digitaalisen metadatan laatua eri teoslajien osalta ja parhaita käytäntöjä tiedon merkitsemiselle teoksia julkaistaessa ja levitettäessä
 • kokeilukulttuurin toteutumista tukemalla mahdollisuutta kokeilla erilaisia tekijänoikeudellisia ratkaisuja joustavasti
 • sopimuslisenssijärjestelmän toimivuutta rajat ylittävässä digitaalisessa käytössä

Hakija voi toteuttaa tavoitteita esimerkiksi tiedotuksella, tutkimuksella, julkaisutoiminnalla, tapahtumien järjestämisellä sekä kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä. Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso_uusi/nain-perustat/

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

 • Hankkeen tulee olla valtakunnallinen.
 • Avustuksia ei yleensä myönnetä laitehankintoihin tai ostopalveluihin. Avustuksia voidaan myöntää hankkeelle välttämättömiin ostopalveluihin ja tällaiset käyttötarkoitukset tulee erityisesti perustella hakemuksessa.
 • Erityisavustus on tarkoitettu teemaltaan ja kestoltaan rajattuihin hankkeisiin tai erityisavustuksen käyttötarkoituksen mukaisen käyttötarkoituksen aloituskustannuksiin ja käynnistämiseen.
 • Muu rahoitus katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.

Hakijan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset

Hakijan talouden tulee olla vakaalla pohjalla. Lisäksi hakijan tulee täyttää seuraavat ehdot: hakija ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä toiminnan vastuuhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai häntä ei ole asetettu liiketoimintakieltoon.

Hankkeen valtakunnallisuus

Hankkeen tulee olla valtakunnallinen tai muutoin kansallisesti merkittävä. Ministeriö arvioi, miten laajasti Suomessa tai kansainvälisesti hanketta toteutetaan, mikä on hankkeessa kehitettävien palveluiden alueellinen kattavuus sekä onko hanke kansallisesti ainutlaatuinen ja merkittävä.

Yhteistyötahot

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, miten hakijan on tarkoitus tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 90% avustettavan hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Paperinen haku:

Erityisavustuksen hakulomake (doc)

Selvityslomake (doc)

  2017 | 2016 |

Kärkihankkeet Tekijänoikeus

Lisätietoja

Hallitusneuvos Anna Vuopala p. 0295 3 30331
Hallitussihteeri Perttu Virtanen p. 0295 3 30505
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta