Valtakunnallinen opettajatiedonkeruu alkamassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 22.2.2016 13.20
Uutinen

Tilastokeskus kerää opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön opettajatietoja 1.3.2016 alkaen.

Tiedonkeruu tapahtuu sähköisillä tiedonkeruulomakkeilla. Kyselyllä tuotetaan tietoja muun muassa opettajakelpoisuudesta, opettajakunnan ikärakenteesta, opetusryhmien koosta ja opettajien osallistumisesta täydennyskoulutukseen ja työelämäjaksoille. Opettajatiedonkeruuta on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön, Tilastokeskuksen, Opetushallituksen, KT Kuntatyönantajien, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Kuntaliiton yhteistyönä.

Tiedonkeruuprosessi on tänä vuonna täysin uudistettu aikaisemmasta. Uudistuksen taustalla on oppilaitoksista saatu palaute. Uudistus keventää oppilaitoksille ja opettajille osallistumisesta aiheutuvaa kuormitusta. Uudistuksen myötä oppilaitoksilta kerätään helmikuussa ainoastaan oppilaitoksen opettajien yhteystiedot. Maaliskuussa opettajat pääsevät vastaamaan itse kyselyyn suoraan verkkolomakkeella.

Oppilaitokset ja opettajat otettiin mukaan myös tiedonkeruun suunnitteluvaiheessa. Sekä yhteystietojen keruusta että opettajatiedonkeruusta tehtiin syksyllä pilotti muutamalle koululle. Prosessia muokattiin saadun palautteen mukaisesti. Lisäksi Tilastokeskuksen Survey Laboratorio on testannut kyselyn sisältöä ja ohjeita opettajilla. Saadun palautteen perusteella ohjeistusta on selkiytetty.

Opettajatiedonkeruita on tehty vuosina 2002, 2005, 2008, 2010 ja 2013. Vuonna 2013 tiedonkeruussa kaikkien oppilaitosten vastausprosentti oli 89 prosenttia. Kerättävät tiedot tulevat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen käyttöön tilastolukuina. Yksittäisten opettajien tietoja nämä tahot eivät saa käyttöönsä.

Opettajatiedonkeruun tuloksista tuotetaan julkaisu Opettajat Suomessa 2016, jossa analysoidaan suomalaisen opettajakunnan ikärakennetta, kelpoisuustilannetta, sukupuolijakaumaa, täydennyskoulutukseen osallistumista ja muuta opettajien aseman ja opettajankoulutuksen kannalta keskeistä tilastotietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toivoo, että mahdollisimman moni opettaja osallistuu tiedonkeruuseen. Kattavan tiedon saaminen Suomen korkeatasoisen koulutuksen avainhenkilöistä opettajista on tärkeätä opettajankoulutustarpeiden ennakoimiseksi ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi.

Lisätietoja:
- Tietopalvelusuunnittelija Elina-Maria Kekkonen, Tilastokeskus ([email protected])
- Opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö ([email protected])