Työryhmä uudistamaan liikunnan ja urheilun avustusmuotoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.11.2016 12.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on liikunnan ja urheilun avustusjärjestelmien ja ohjauskeinojen kokonaisvaltainen uudistaminen ja selkiyttäminen.

Valtion liikunta-avustukset uudistetaan painottaen liikunnan kansalaistoimintaa ja kuntia koskevaa avustamista. Työryhmän tulee laatia esitys avustusjärjestelmien selkeyttämisestä sekä vaikuttavuuden lisäämisestä. Työryhmän toimikausi päättyy 1.5.2017.

Liikunta- ja urheilutoiminta on 2000 -luvulla laajentunut, monipuolistunut ja saanut uusia toimijoita. Yhteiskunnallisesti puhuttavia teemoja ovat olleet väestön riittämätön liikunta ja siitä aiheutuvat haitat sekä huippu- urheilumenestyksen heikentyminen. Lähes kokonaisuudessaan veikkausvoittovaroista koostuvan valtion liikuntabudjetin vaikutus on toimialan kehittämiseen suuri vaikkakin haasteisiin nähden rajallinen. Lukuisat haasteet edellyttävät sektorirajat ylittäviä toimenpiteitä ja tilanteen parantamiseksi tarvitaan avustusjärjestelmien ja ohjauskeinojen kokonaisvaltainen selkiyttäminen ja uudistaminen.

Tavoitteena on, että valtion liikuntamäärärahat kohdennetaan ja käytetään selkein ja läpinäkyvin periaattein sekä tuloksekkaasti ja että raportointi tehdään avustusta saaneissa järjestöissä nykyistä perusteellisemmin, mitattavammin ja seurattavammin. Mittaus- ja seurantatyökaluja kehitetään yhteistyössä avustusta saavien järjestöjen kanssa.

Uudistustyö valmistellaan kattavassa vuorovaikutuksessa toimialan edunsaajien kanssa. Työryhmä kuulee liikuntaa edistävien järjestöjen, kuntien, tutkimuslaitosten, liikunnan koulutuskeskusten ja aluehallintovirastojen edustajia.

Valtionavustusten jaon tulee perustua selkeisiin ja läpinäkyviin kriteereihin, tietopohjaiseen arviointiin sekä määrärahojen käytön jäntevään seurantaan ja vaikutusten arviointiin. Avustusjärjestelmien kannustava luonne tulee varmistaa. Liikunnan ja urheilun edistäminen vaatii aiempaa kokonaisvaltaisempaa ajattelua ja politiikkaa sekä resurssien suoraviivaista kohdentamista.

Työryhmän toimikausi päättyy 1. toukokuuta 2017. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Harry Harkimo. Työryhmän jäseninä ovat kansanedustaja Ritva Elomaa, (valtion liikuntaneuvosto), puheenjohtaja Tapio Korjus (valtion liikuntaneuvosto), urheilija Riikka Lehtonen, yrittäjä Jarkko Nieminen, kansanedustaja Ville Skinnari (valtion liikuntaneuvosto), johtaja Tiina Kivisaari (opetus- ja kulttuuriministeriö) ja pääsihteeri Minna Paajanen (valtion liikuntaneuvosto). Työryhmän sihteerinä toimii ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lisätietoja:
- työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo, p. 0400 226 666
- johtaja Tiina Kivisaari, OKM, puh. 0295 3 30178