Toimilupa myönnettiin 24 ammattikorkeakoululle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.12.2013 11.13
Tiedote -

Valtioneuvosto on myöntänyt uudet toimiluvat ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille. Niiden mukainen toiminta alkaa 1.1.2014. Toimiluvat myönnettiin hakemusten perusteella yhteensä 24 ammattikorkeakoulun toimintaan. Uutena ammattikorkeakouluna toimintansa aloittaa Lapin ammattikorkeakoulu, joka on syntynyt Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen yhdistyessä. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen tavoitteena on yhdistyä vuoden 2017 mennessä. Toimilupaprosessin myötä ammattikorkeakoulujen toimintapaikkakuntien määrä vähenee alle 50 paikkakuntaan. Vuonna 2010 ammattikorkeakoulujen toimipaikkakuntia oli 62.

- Pidän tärkeänä, että toimilupakierroksen tuloksena voidaan nähdä yhä vahvempien AMK-kokonaisuuksien syntyminen Suomeen, toteaa opetusministeri Kiuru. Tämä luo hyvän perustan paitsi opiskelijoiden monipuolisille ja laadukkaille opinnoille, myös kehittyvälle tutkimus- ja kehitystyölle ammattikorkeakouluissa. Toimilupakierroksen loppuunsaattaminen on ollut suuri työ, josta ansaitsevat kiitokset niin ammattikorkeakoulujen toimijat kuin opetus- ja kulttuuriministeriön virkakunta, ministeri toteaa.
Uusien toimilupien myötä ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien osakeyhtiöityminen etenee. Osakeyhtiömuotoisia ammattikorkeakouluja on nyt 21 ja kunnallisia kolme. Uusina osakeyhtiömuotoisina ammattikorkeakoulujen ylläpitäjinä toimiluvan saivat Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy sekä Turun ammattikorkeakoulu Oy.


Toimilupien myöntämisessä korostuivat alueellinen ja valtakunnallinen koulutustarve sekä hakijoiden toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset ammattikorkeakouluille säädettyjen tehtävien järjestämiseen tuloksellisesti ja laadukkaasti. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen perustuvaa korkeakouluopetusta sekä harjoittaa työelämää ja aluekehitystä tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä ja taiteellista toimintaa.
Toimiluvissa määrätään mitä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä kunkin ammattikorkeakoulun tulee antaa. Lisäksi toimiluvissa määrätään oikeudesta antaa ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja sekä oikeudesta järjestää ammatillista opettajankoulutusta. Toimilupa määrittää myös ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielen.


Myönnettyihin toimilupiin sisältyy 20 ammattikorkeakoulun osalta kehittämisvelvoitteita.


- Ammattikorkeakoulukentän kehittäminen ei pysähdy toimilupakierrokseen. Kehittämisvelvoitteilla tuetaan paikallista työtä entistä vaikuttavamman ja laadukkaamman koulutuksen sekä tki-toiminnan aikaansaamiseksi, toteaa ministeri Kiuru.
Ammattikorkeakoulujen toimilupauudistus kytkeytyy korkeakoulujen rakenteiden uudistamiseen sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Ammattikorkeakoulujen koulutusvastuissa ja toiminnan rakenteissa tapahtuu useita muutoksia nykytilanteeseen nähden. Päällekkäisyyksiä on karsittu ja toimintaa koottu nykyistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin koulutuksen ja tutkimus- ja kehitystyön resurssit ovat entistä tehokkaammassa käytössä.

Toimilupien uudistaminen on osa laajempaa ammattikorkeakoulu-uudistusta. Uudistuksen tavoitteena on muodostaa ammattikorkeakouluista itsenäisiä, vastuullisia ja kansainvälisesti arvostettuja korkeakouluja, jotka kouluttavat asiantuntijoita, uudistavat työelämää ja rakentavat kansallista ja alueellista kilpailukykyä.

Lisätietoa toimiluvista ja ammattikorkeakoulu-uudistuksesta

Lisätietoja:
- ylijohtaja Tapio Kosunen, puh. 050 388 0676
- opetusneuvos Maarit Palonen, puh. 0295 3 30243