Finlands Akademis administrativa ställning preciseras med ny lag

Undervisnings- och kulturministeriet 8.2.2018 15.16
Pressmeddelande

Lagen om Finlands Akademi ändras. Finlands Akademi definieras som en sakkunnigorganisation för vetenskap och forskning, vilket på ett bättre sätt än den nuvarande formuleringen motsvarar behoven i den förändrade verksamhetsmiljön. Statsrådet avlät på torsdagen en proposition om saken till riksdagen.

Akademins uppgiftsbeskrivning komprimeras till en helhet som består av tre punkter och är tydligare än den nuvarande. Akademins uppgifter ska enligt förslaget vara att

  1. genom att finansiera vetenskaplig forskning och forskningsförutsättningar och delta i internationellt samarbete främja forskningen och dess förutsättningar och nyttiggörande
  2. verka som sakkunnig när det gäller utveckling och genomförande av forskningspolitiken
  3. utföra andra sakkunniguppgifter enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet eller som undervisnings- och kulturministeriet tilldelar Akademin

Det föreslås att mandatperioderna för medlemmarna i forskningsråden i princip begränsas till en, så att förtroendeuppdragen är attraktiva och förnyelseförmågan hos verksamheten kan säkerställas också i framtiden. Genom att begränsa antalet mandatperioder i följd till en (eller i fråga om ordföranden till två), görs forskningsrådsarbetet i fortsättningen också mer attraktivt för aktiva forskare, eftersom utgångspunkten är att arbetet i forskningsrådet binder medlemmarna endast tre år åt gången.

Dessutom föreslås det att tillsättandet av forskningsråden ändras så att processen blir öppnare och transparentare. Innan utnämningar i organ görs bör högskolor, statens forskningsinstitut samt myndigheterna och sammanslutningarna inom vetenskaps-, forsknings- och utvecklingsverksamhet höras.

Det föreslås att förordningen om Finlands Akademi, som utfärdats med stöd av lagen, också ska ändras. I förordningen ska det föreskrivas om begränsning av antalet vetenskapliga forskningsråd till tre och att forskningsrådens namn ska ändras i enlighet med detta. Enligt utkastet till förordning i anslutning till regeringspropositionen ska de nya forskningsråden vara 1) forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, 2) forskningsrådet för kultur och samhälle samt 3) forskningsrådet för naturvetenskap och teknik.

Målet är att förbättra grunden för det samhälleliga beslutsfattandet och att säkerställa de bästa förutsättningarna för högkvalitativ, effektiv och förtroendeingivande verksamhet med förmåga till förnyelse vid Akademin.

Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 april 2018.

Ytterligare information:
undervisningsråd Eeva Kaunismaa, tfn 02953 30226
vetenskapsråd Erja Heikkinen, tfn 02953 30101

Forskning