Pienituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin helpotuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.10.2016 13.26
Tiedote

Valtioneuvosto antoi torstaina eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyisi edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietettämän ajan perusteella. Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät.

Muutoksella helpotetaan erityisesti pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajien asiakasmaksuja sekä parannetaan yksinhuoltajien kannustimia ottaa työtä vastaan. Toisesta lapsesta perittävä maksu olisi aina enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 261 euroa. Seuraavien lasten maksu olisi edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Ylin maksu olisi 290 euroa kuten nykyisinkin.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu porrastetaan siten, että jos varhaiskasvatus kestää keskimäärin korkeintaan 20 tuntia viikoittain, olisi maksu 60 prosenttia kokoaikaisen maksusta eli enintään 174 euroa. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voitaisiin kuukausimaksuna periä kokoaikaisen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, voisi kunta periä maksun, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyisi ennallaan. Alin perittävä maksu olisi jatkossakin 27 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ehdotetaan sidottavaksi opetustoimen hintaindeksiin. Maksujen määräämisen perusteena olevat tulorajat seuraisivat edelleen yleistä ansiotasoindeksiä.

Ehdotettu laki pienentäisi kuntien maksukertymää 9 miljoonaa euroa vuodesta 2018 lukien. Vuonna 2017 vaikutus kuntien talouteen olisi noin 7,5 miljoonaa euroa.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2017.

Varhaiskasvatusmaksujen muutosten kokonaisvaikutuksia esimerkkiperheillä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatusmaksujen muutosta kuvaava graafi

Lisätietoja:
- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson (OKM), puh. 02953 30079,
- neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto (OKM), puh. 02953 30386
- taloudellisten vaikutusten osalta opetusneuvos Emmi Virtanen (OKM), puh. 02953 30389