Osaamiskeskus tarvitaan vahvistamaan etsivää nuorisotyötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.8.2016 11.56
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa projektissa Espoon kaupungin Nuorisopalvelut laati suunnitelman etsivän nuorisotyön kansallisen osaamiskeskuksen perustamiseksi. Suunnitelmaa varten perehdyttiin olemassa olevaan etsivää nuorisotyötä koskevaan materiaaliin ja haastateltiin 42 etsivän nuorisotyön toimijaa valtionhallinnosta, järjestöistä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioista sekä etsivän nuorisotyön kentältä. Suunnitelman valmistelusta vastasivat projektipäällikkö Riikka Puusniekka ja projektikoordinaattori Arto Auruksenaho.

Suunnitelmassa etsivää nuorisotyötä lähestytään neljästä eri teemasta käsin: 1) etsivän nuorisotyön profiili, 2) osaaminen etsivässä nuorisotyössä, 3) etsivän nuorisotyön arviointi sekä 4) etsivästä nuorisotyöstä viestiminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Suunnitelmaan sisältyy etsivän nuorisotyön nykytilan kuvaus ja sen keskeisimmät haasteet sekä ehdotukset etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen tehtäviksi ja sidosryhmien yhteistyölle.

Etsivän nuorisotyön kenttä on vielä suhteellisen uusi ja muotoutumassa oleva. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan kunnissa eri tavoin. Etsivän nuorisotyön profiilia ja työn tavoitteita tulisi kirkastaa ja tehdä paremmin näkyviksi. Tämä edesauttaisi toiminnan laadukkaampaa johtamista, resurssien parempaa kohdentumista, nuorten tehokkaampaa ohjautumista palveluihin sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääntymistä.

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskukselle on selkeä tilaus. Aluehallintovirastoilla on merkittävä rooli etsivän nuorisotyön alueellisen valvonnan ja ohjauksen osalta.

Etsivä nuorisotyö kaipaa tahoa, joka tarkastelisi työtä ja sen kehittämistä kokonaisvaltaisesti, ja joka myös koordinoisi toiminnan systemaattista kehittämistä kansallisella tasolla. Etsivä nuorisotyö tarvitsee tahon, joka edistää toiminnan alueellista tasalaatuisuutta ja lisää toimijoiden verkostoitumista ja tiedon vaihtoa. Etsivästä nuorisotyöstä tulee saada kattavampaa tutkittua tietoa toiminnan vaikuttavuudesta niin toiminnan kehittämisen, viestimisen kuin edunvalvonnankin tueksi.

- - -

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorelle tukea ja etsiä nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin, auttaa nuorta tarvitsemansa palvelun piiriin ja tarjota mahdollisuus luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivää nuorisotyötä tehdään lähes kaikissa Suomen kunnissa, työntekijöitä on 500.

Suunnitelma etsivän nuorisotyön osaamiskeskukselle (pdf)

Lisätietoja:
- johtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30345
- ylitarkastaja Merja Hilpinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30418