Opintotukilaki muuttuu – esitys lausuntokierrokselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 6.7.2016 13.07 | Julkaistu suomeksi 30.12.2016 klo 8.27
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esityksestä laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta.

Esityksessä korkeakouluopiskelijoiden opintorahan tasot yhtenäistetään toisen asteen opintorahan tasojen kanssa. Opintoraha olisi enintään 250,28 euroa kuukaudessa.

Eri koulutusasteiden yhdenvertaisuuden parantamiseksi vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan luovuttaisiin. Tämä koskisi itsenäisesti asuvia 18- ja 19-vuotiaita toisen asteen opiskelijoita.

Opintolainan valtiontakauksen määrä nousisi Suomessa opiskelevalla 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa ja ulkomailla opiskelevalla 700 eurosta 800 euroon kuukaudessa. Muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien, alle 18-vuotiaiden takauksen määrä nousisi 260 eurosta 300 euroon. Opintolainavähennyksessä ja -hyvityksessä huomioon otettava lainan määrä säilyisi nykytasolla.

Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenisi 64 kuukaudesta 54 tukikuukauteen. Tämän lisäksi tutkintokohtainen tukiaika lyhenisi kahdella kuukaudella. Yhteensä 360 opintopisteen laajuisen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tukiaika olisi 57 tukikuukautta.

Opintotukeen vaikuttavien tulojen rajat sidotaan ansiotasoindeksiin. Niitä tarkistettaisiin kahden vuoden määräajoin kuitenkin niin, etteivät tulorajat laskisi. Takaisin perittävän opintotuen korotus laskisi 7,5 prosenttiin.

Esitys liittyy valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lausuntokierros päättyy 15.8.2016. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla pääosin voimaan 1. elokuuta 2017.

hallituksen esitysluonnos

Lisätietoja:
- hallitussihteeri Juha Post, p. 0295 3 30017, [email protected]
- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 0295 3 30110, [email protected]