Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö 6.10.2016 13.37
Tiedote

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan. Hallitus antoi torstaina asiaa koskevat hallituksen esitykset eduskunnalle.

Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdennetaan 190 miljoonan euron määrärahan säästö vuodesta 2017 lukien. Säästö toteutetaan määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen enimmäismäärän perusteena oleva opiskelijamäärä 12,44 prosenttia järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhaisemmalle tasolle. Säästö kohdennettaisiin kokonaisuudessaan ammatillisen peruskoulutuksen kuntarahoitusosuuteen. Tämä tarkoittaa kuntien rahoitusvastuun vähentämistä.

Kilpailukykysopimuksen mukaista lomarahojen väliaikaista alentamista vastaava vaikutus otetaan huomioon vuosien 2017-2019 lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön oppilaitosten sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusta laskettaessa. Työnantajamaksujen alenemisen ja rahoitusvastuun muutos otetaan puolestaan huomioon osana rahoituslain mukaista arvioitua kustannustason muutosta.

Maahanmuuttajille suunnattua ammatillista koulutusta olisi mahdollista vuonna 2017 rahoittaa valtionavustuksella. Nuorten aikuisten osaamisohjelman valtionavustusrahoitusta jatkettaisiin kahdella vuodella, vuoden 2018 loppuun.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus kytketään vuosittaisen laskentapäivän sijasta läsnäolokuukausien määrään ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden (aikuisten) perusopetuksen rahoitus suoritettujen kurssien määrään. Rahoituksen määräytyminen yhden laskentapäivän mukaan lakkaa.

Kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahojen väliaikaisen alentamisen vaikutuksesta kuntien ja kuntayhtymien rahoitus alenisi vuoden 2017 osalta noin 23 miljoonaa euroa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen kertoimen alentaminen laskisi oppilaskohtaisen rahoituksen tasoa noin 33 prosenttia. Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaisen oppilasmääräarvion perusteella vaikutus olisi noin 30 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan eduskunnan käsiteltäväksi annetaan perusopetuslain muutos, jolla uudistetaan aikuisten perusopetusta.

Rahoituslaki muuttuu 1.1.2017. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lisätietoja: hallitusneuvos Merja Leinonen (OKM), puh. 02953 30191