Undervisnings- och kulturministeriets strategi betonar bildning, förnyelse och förutsättningar för meningsfullhet

Undervisnings- och kulturministeriet 11.4.2019 12.46 | Publicerad på svenska 11.4.2019 kl. 13.16
Pressmeddelande

Med sin nya strategi vill undervisnings- och kulturministeriet bidra till att allas förmågor och kompetens stärks, att kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet förnyar samhället och att människor har likvärdiga förutsättningar att uppleva sitt liv som meningsfullt.

Strategin som sträcker sig till 2030 är undervisnings- och kulturministeriets tjänstemannasyn på ärenden som ministeriet och dess förvaltningsområde bör fokusera på under en tid som sträcker sig över enskilda regeringsperioder.

- ”Bildning med kunskap, färdighet och känsla” summerar vad vi gör på vårt verksamhetsområde och även vårt arbetssätt, säger undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen.

I den koncisa strategin utgör visionen en verksamhetsidé och värdegrunden ett verksamhetslöfte. Strategin innefattar tre genomslagsmål och detaljerade fokusområden inom dessa. Målen är att 1) allas förmågor och kompetens stärks; 2) att kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet förnyar samhället och 3) att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor.

Enligt Lehikoinen ska undervisnings- och kulturministeriet ha en stark syn på utvecklingen av det finländska samhället. 

- Strategin ger en riktning åt ministeriets och förvaltningsområdets arbete. Genom vår verksamhet kan vi påverka utvecklingen i positiv riktning och förebygga att riskerna realiseras.

För att nå målen vill ministeriet arbeta öppet, ansvarsfullt och genom att skapa förtroende.

Ansvar för bildning och kompetens – förnyelseförmågan tryggar välfärden och den hållbara tillväxten

Strategins kärna är att undervisnings- och kulturministeriet med sitt förvaltningsområde ansvarar för samhällets bildningsgrund. Småbarnspedagogiken, utbildningen, forskningen, konsten, kulturen, idrotten, motionen och ungdomsarbetet förnyar samhället och skapar bildning.

– Bildningen syns i och påverkar samhället som kompetens, kreativitet och ansvarsfullhet. Bildning innebär även internationalisering, förståelse för mångfald, omtanke om andra och välfärd, säger Lehikoinen. När man upplever livet som meningsfullt ökar detta även förtroendet för samhället och i samhället.

Genom sin verksamhet stärker ministeriet ekonomins förnyelseförmåga för att möjliggöra välfärd och hållbar tillväxt. Ministeriet strävar efter att bidra till att förutsättningarna och resurserna för forsknings-, innovations- och utvecklingsverksamhet stärks. Den ekonomiska tillväxten, arbetslivets utveckling och gemenskapernas livskraft främjas med iakttagande av principerna för hållbar utveckling. Konst och kultur skapas, produceras och utnyttjas mångsidigt och kulturarvets mångfald skyddas.

Ministeriet strävar efter att bidra till att allas förmågor och kompetens stärks. Det innebär bland annat att de kulturella rättigheterna tillgodoses på lika villkor, en högklassig småbarnspedagogik, en höjning av kompetens- och utbildningsnivån och kontinuerligt lärande som gäller alla. Kreativ kompetens och de kreativa branscherna stärker näringsstrukturen.

I strategin ingår tanken om ett meningsfullt liv och skapandet av förutsättningar för ett sådant. Detta tema har ministeriet även lyft fram i sin framtidsöversikt.

- Känslan och upplevelsen av meningsfullhet kan visa sig på olika sätt, men vår uppgift är att ge människor möjligheter att uppleva livet som meningsfullt. Löftet berör alla tjänster och innehåll som skapas på vårt verksamhetsområde, tillgången till dessa och likvärdigheten i fördelningen av dem. Vi stärker jämställdheten, likabehandlingen och den ömsesidiga respekten.

Bildning med kunskap, färdighet och känsla. Undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030 (PDF)

Mer information:
Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 330