OKM:ssä valmisteltavat hallituksen esitykset eduskunnan kevätistuntokaudelle 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.1.2016 10.00
Uutinen

Kevätistuntokaudella 2016 eduskunta saa käsiteltäväkseen  opetus- ja kulttuuriministeriössä jo pidempään valmistelussa olleen uuden nuorisolain ja kirjastolain sekä koko joukon hallitusohjelmassa sovittuja uudistuksia.

Muiden ministeriöiden tapaan opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee toimialaansa kuuluvat lait hallituksen esityksinä (HE), jotka käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa ennen kuin ne annetaan eduskunnan päätettäväksi.

Listaan on koottu suunnitelma eduskuntakäsittelyyn kevään aikana annettavista ministeriön valmistelemista hallituksen esityksistä.

Hallituksen esitykset ja niihin mahdollisesti liittyvät muistiot julkaistaan valtioneuvoston verkkosivuilla valtioneuvostokäsittelyn jälkeen. Valmistelun aikaisiin aineistoihin voi tutustua ministeriön vireillä-sivuilla.

 

OKM:n lakihankkeiden suunnitelma kevätistuntokaudelle 2016:

HE varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki. Laissa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Kunta voisi edelleen periä maksun myös esimerkiksi leikkitoiminnasta ja muista avoimista varhaiskasvatuspalveluista sekä tilapäisesti järjestettävästä varhaiskasvatuksesta. Esitys pohjautuu voimassa oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen asiakasmaksuja koskeviin säännöksiin.

 

HE laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti

Esityksessä säädetään perusopetuslakiin määräajan voimassa olevat kokeilupykälät, joiden nojalla voidaan järjestää alueellinen kokeilu, johon osallistuvat kunnat voivat järjestää perusopetusta ilman, että oppilaan tulee opiskella toista kotimaista kieltä. Osallistuminen olisi oppilaille vapaaehtoista.


HE laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 ja 23 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että Opetushallitus toimisi jatkossa rekisterinpitäjänä tutkintotoimikuntien tutkinnon järjestämissopimuksia ja tutkintosuorituksia koskevissa rekistereissä. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annettuihin lakeihin myös lisättäisiin väliaikaisesti säännös, jonka mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voisi ilman hakemusta muuttaa koulutuksen järjestämisluvan opiskelijamäärää koskevia määräyksiä vuosina 2016 ja 2017. Lisäksi kokeilua koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.

 

HE laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi hakemuksen käsittelymaksusta. Maksua ei perittäisi otettaessa opiskelijoita 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen.

 

HE laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksellä toteutetaan ylioppilastutkinnon sähköistämisen edellyttämät säädösmuutokset. Koesuoritukset ja arvostelumerkinnät säädetään ylioppilastutkintorekisteriin talletettaviksi, minkä lisäksi tehdään teknisluonteisia muutoksia.

 

HE laiksi Kansallisarkistosta

Säädetään uusi laki Kansallisarkistosta ja kumotaan arkistolain (831/1994) 2 luku.

 

HE laiksi yleisistä kirjastoista

Esityksen tarkoituksena on uudistaa voimassa oleva kirjastolaki.

 

HE laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Tarkoituksena on uudistaa voimassa oleva laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta.

 

HE laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Tarkoituksena on muuttaa voimassa olevaa lakia siten, että apurahakauden keskeyttämisestä säädettäisiin lain tasolla. Keskeyttämistä koskevat säännökset vastaisivat apurahansaajien vakuuttamista koskevia säännöksiä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä.


HE laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä eräistä muista laista

Tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n yhteishallinnointidirektiivi, parantaa yhteishallinnointijärjestöjen toimintaa ja tekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

 

HE laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Lainauskorvauksen piiriin ehdotetaan otettavaksi yleisten kirjastojen lisäksi tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista tapahtuva lainaaminen. Lakiteknisenä korjauksena kahdesta pykälästä ehdotetaan poistettavaksi viittaukset aiemmin kumottuun pykälään.

 

HE nuorisolaiksi

Esityksessä ehdotetaan, että säädetään uusi nuorisolaki ja kumotaan voimassa oleva nuorisolaki (72/2006).

 

HE laiksi uudesta virastosta, johon yhdistetään Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Perustetaan uusi virasto, johon yhdistetään kaksi nykyistä virastoa, OPH ja CIMO, tehtävineen ja henkilöstöineen.

 

HE laiksi kirkkolain muuttamisesta

Tarkoituksena on muuttaa nimikirjan pitämistä ja kunnalliseen luottamustehtävään myönnettävää vapaata koskevia säännöksiä sekä lisätä lakiin tietojen luovuttamista ja työllistymisvapaata koskevat säännökset.