Minister Terho slog fast statsandelarna för konst- och kulturinstitutionerna

Undervisnings- och kulturministeriet 31.10.2018 12.28
Pressmeddelande

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho har bekräftat förslaget till konst- och kulturinstitutionernas statsandelar för 2019. Teatrarna får 51,1 miljoner euro och orkestrarna 18,5 miljoner euro. Museerna föreslås få ett statsunderstöd på 35,1 miljoner euro.

Ministern fattade också preliminärt beslut om anslagen för teatrarnas och orkestrarnas riksomfattande och regionala verksamhet samt för orkestrarnas utvecklingsprojekt.

Konst- och kulturinstitutionernas statsandelssystem är kalkylerat. Finansieringen bestäms på basis av årsverken och det pris per enhet som slagits fast för dem. Förutsättningen för att statsandelarna ska betalas ut enligt de summor som slagits fast är att riksdagen godkänner budgetpropositionen för 2019.

Teatrarna

Teatrarna tilldelas 2 469 årsverken. Antalet är samma som för i år. Årsverkens pris per enhet uppgår till 52 225 euro. Priset per enhet, inklusive mervärdesskatt, 54 366 euro. Inga nya teatrar tog med i statsandelssystemet.

I den preliminära uppdelningen av anslagen riktade ministern 3 220 000 euro i understöd som beviljas beroende på prövning till regional, dans- och barnteaterverksamhet, till svenskspråkig teaterverksamhet, till turnéverksamhet och till utvecklingsprojekt.

Orkestrar

1 033 årsverken riktades till orkestrarna, dvs. lika många som i år. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 49 184 euro och priset per enhet, inklusive mervärdesskatt, är 50 905 euro. Inga nya orkestrar togs med i statsandelssystemet.

Därutöver riktades preliminärt 668 000 euro i understöd till orkestrarnas riksomfattande och regionala verksamhet samt till utvecklingsprojekt, dvs. lika mycket som i år.

Museer

Enligt förslaget kommer 123 museer att omfattas av statsandelssystemet nästa år, dvs. ett mindre än i år. Detta på grund av att Raumo konstmuseum slagits samman med Raumo stads museum. Inga nya museer togs med i statsandelssystemet. 1 183 årsverken riktades till museerna, dvs. lika många som i år. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 67 543 och priset per enhet, inklusive mervärdesskatt är 71 724 euro.

Upplysningar:
- teatrar: Katri Santtila, kulturråd, tfn 02953 30285
- orkestrar: Mervi Tiensuu-Nylund, kulturråd, tfn 02953 30312
- museer: Päivi Salonen, kulturråd, tfn 02953 30281

Kultur Sampo Terho