Minister Grahn-Laasonen: Studeranderesponsen inom yrkesutbildningen är uppmuntrande

Undervisnings- och kulturministeriet 1.3.2019 9.11 | Publicerad på svenska 1.3.2019 kl. 10.24
Pressmeddelande

85 % av dem som svarade på enkäten för studeranderespons inom yrkesutbildningen var mycket nöjda eller nöjda med sin utbildning som helhet. Enligt undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen visar resultaten i enkäten, som gjorts för första gången, att yrkesutbildningsreformen som genomförts under nuvarande regeringsperiod uppfyller förväntningarna.

Responsen från studerande som inlett och avslutet sina studier, och som har publicerats av Utbildningsstyrelsen, är bra på ett riksomfattande plan. Det genomsnittliga vitsordet för svaren på alla frågor var 4.2, och 4,1 av bästa möjliga vitsordet 5 för de som avlagt examen.

- Resultaten av studeranderesponsen är uppmuntrande och visar att man redan har uppnått flera av de mål som satts upp för yrkesutbildningsreformen, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Yrkesutbildningsreformen trädde i kraft  fr.o.m. ingången av 2018. Utbildningen innehåller mer lärande i arbetslivet och flexibla, individuella studievägar.

Ca hälften av de studerande var mycket nöjda med möjligheterna till att studera i arbetslivet, 42 % var nöjda eller ganska nöjda. Enligt de studerande hade de i utbildningen fått lära sig sådant som man har nytta av då man träder in i arbetslivet eller fortsätter studera.

Av de som svarade på enkäten var 79 % mycket nöjda eller nöjda med omfattningen av undervisningen och handledningen och 81 % ansåg att kvaliteten var hög. Utbildningsanordnarna hade enligt de studerande även lyckats skapa en trygg gemensam studieomgivning. I början av studierna upplevde 85 % av de studerande att de var delaktiga i studiegemenskapen och studieomgivningen upplevdes som trygg.

- Det här spelar en stor roll för de studerandes välmående. Individuella studievägar och gemenskap utesluter inte varandra, säger Grahn-Laasonen.

Resultaten av enkäten stöder resultaten av attitydundersökningen om yrkesutbildningen som publicerades i januari. Enligt undersökningen är 95 procent av såväl unga som vuxna nöjda med sin studieplats. Över 80 procent skulle välja samma plats igen.

Alla grupper som svarade på enkäten har liknande önskemål gällande utvecklandet av yrkesutbildningen. Man vill ha tillräckligt med närundervisning. Man efterlyser också tillräckligt med handledning och stöd såväl i läroanstalter och i studier i arbetslivet.

- Det här är en tydlig signal som vi tar på allvar vid ministeriet. Vi måste på ett bättre sätt se till att alla studerande får påverka sina studier och att de får den undervisning och stöd som de behöver. Särskilt då det gäller unge som kommer direkt från grundskolan in i yrkesstudierna bör utbildningen inte vara sådan att undervisning erbjuds endast några dagar i veckan. Det är inte i enlighet med reformen.

**

Man har samlat in nationell studeranderespons av de studerande inom yrkesutbildningen från och med den 1.7.2018. De studerande svarar anonymt på den riksomfattande enkäten två gånger per år. Utbildningsanordnarna, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och arbetslivskommissionerna använder sig av resultaten från studeranderesponsen i kvalitetsuppföljningen och utvecklingen.

Resultaten från studeranderesponsen finns tillgängliga i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen från och med 1.3.2019 kl. 9.00 (vipunen.fi > Yrkesutbildning > Studeranderespons). Den första statistikperioden som publiceras omfattar perioden 1.7–31.12.2018. Resultaten i Vipunen uppdateras den tredje dagen varje månad.

Upplysningar:

• Juho Mäki-Lohiluoma, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 050 475 3395

• Kari Korhonen, undervisningsråd, tfn 0295330162

UBS pressmeddelande om studeranderesponsen

Attitydundersökning om yrkesutbildningen (pressmeddelande 31.1.2019)

Sanni Grahn-Laasonen Utbildning Yrkesutbildning