Tilläggsbudgeten: Stort utbildningspaket för att åtgärda bristen på kompetent arbetskraft samt satsningar på andra stadiets läromaterial och digitala färdigheter

Undervisnings- och kulturministeriet 29.5.2018 12.43 | Publicerad på svenska 29.5.2018 kl. 15.20
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i tilläggsbudgetpropositionen 2018 en finansiering på totalt 60 miljoner euro för att garantera tillgången till kompetent arbetskraft. Genom snabba engångsåtgärder strävar man efter att förbättra tillgången till kompetent arbetskraft inom de områden där det råder brist på sådan. Ett nytt program ska garantera framtidskompetens inom digitala färdigheter för vuxna. Inom andra stadiet skapas nya modeller för att sänka materialkostnaderna.

Företagen rapporterar om problem med att få tag i kompetent arbetskraft, vilket ofta bottnar i brist på färdigheter. För att garantera kompetensen håller regeringen på att förnya utbildningen i hela Finland, från småbarnspedagogik till högre utbildning. På grund av det akuta läget med arbetskraft är det därutöver nödvändigt att omedelbart vidta snabba engångsåtgärder. Man utvecklar arbetskraftskompetensen och tar tag i utbildningsbehovet inom de områden där det råder brist på kompetent arbetskraft och som är viktiga med tanke på tillväxten.

Man föreslår ett anslag på 10 miljoner euro till högskolorna för examensinriktad fortbildning inom ICT-området och andra områden där det rådet brist på arbetskraft.

Inom yrkesutbildningen föreslås 16 miljoner euro för ett pilotprojekt där man utvecklar en modell för skräddarsydda utbildningar för personer som byter bransch. De skräddarsydda utbildningarna riktas också till personer med svaga grundfärdigheter.

Regeringen kör igång ett program för vuxnas digitala färdigheter. Målet är att förbättra de digitala färdigheterna och stärka svaga grundfärdigheter. För att förebygga ojämlikhet och för att stärka medborgarnas grundfärdigheter utökar man utbildning med låg tröskel för personer i alla åldrar som har svaga grundfärdigheter och bristfälliga kunskaper i t.ex. multilitteracitet eller digitala färdigheter. / miljoner euro reserveras för programmet. Det utökade utbudet verkställs genom läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och i samarbete med andra utbildningsanordnare, medborgarorganisationer och andra aktörer inom tredje sektorn.

- Den digitala världen är övermäktig för många vuxna. Det behövs en modern version av 90-talets adb-kurser: mer utbildning i digitala färdigheter, kritisk läskunskap, informationssökning och andra allmänbildande färdigheter. Enligt PISA undersökningen för vuxna, dvs. PIAAC, har upp till 600 000 finländare brister i dessa grundläggande färdigheter. Vi kör igång ett nationellt program som stöder det livslånga lärandet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

För att bättre kunna integrera invandrare i det finländska samhället satsar regeringen 2 miljoner euro på läs- och skrivfärdigheter samt på flexibel språkundervisning på deltid i finska eller svenska i det fria bildningsarbetets läroanstalter.

Man skapar nya modeller för att sänka kostnaderna för läromaterial på andra stadiet. För ändamålet reserveras ett anslag på 2 miljoner euro. Understödet som är avsett för utbildningsanordnare riktas till att sänka studiekostnaderna. Målet är särskilt att skapa modeller för återanvändning och effektiv användning av läromaterial och –utrustning. Understödet kan också gå till att stöda utvecklandet av öppna digitala lösningar.

Mer information:
- undervisningsministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246 (småbarnspedagogiks, högskolor, fritt bildningsarbete)

- undervisningsministerns specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 045 129 6812 (grundskolan, andra stadiet)

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning