Snart kan du ansöka om de här idrotts- och motionsunderstöden

Undervisnings- och kulturministeriet 24.10.2018 10.56
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet lediganslår inom kort understöd för riksomfattande och regionala projekt för en motions- och idrottsinriktad livsstil, understöd för integration av invandrare med hjälp av idrott, understöd för föreningsverksamhet samt understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Understöden beviljas ur Veikkaus avkastning.

Projekt för en motions- och idrottsinriktad livsstil får understöd

De riksomfattande och regionala utvecklingsstöden för en motions- och idrottsinriktad livsstil stöder utvecklingsprojekt som riktar sig till olika åldersgrupper och som främjar hälsa och välfärd. Med hjälp av projekten får man befolkningen att röra på sig i enlighet med motionsrekommendationerna och främjar en rörlig livsstil som en del av vardagen, särskilt bland personer som rör på sig lite.

Ansökningstiden börjar 26.10.2018 och går ut 30.11.2018. Läs mer om de riksomfattande utvecklingsunderstöden för en rörlig livsstil (på finska) och de regionala understöden för en rörlig livsstil (på finska)   

Understöd för integration av invandrare med hjälp av idrott

Det främsta målet med understöden är att öka invandrarbefolkningens aktiva deltagande i idrotts- och motionsverksamheten. Genom utvecklingsverksamheten strävar man efter att hitta och etablera verksamhetsmodeller som följer principen om inklusion och att utveckla verksamhet som är riktad till alla så att den bättre än tidigare gör det möjligt för olika befolkningsgrupper att delta. Målet är en gemensam idrottskultur som är öppen för alla, likställdhet i tillgången till idrottstjänster samt utveckling av invandrarnas delaktighet och sociala relationer.

Ansökningstiden börjar 26.10.2018 och går ut 30.11.2018. Läs mer Specialunderstöd för att integrera invandrare med hjälp av motion och idrott 

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att ge barn och unga fler motions- och idrottshobbyer samt för att utveckla mångsidig organiserad idrott och motion.

Syftet med föreningsstödet är att främja verksamhet med låg tröskel inom idrott och motion för barn och unga, att introducera innovativa verksamhetsmodeller, öka verksamhetens mångsidighet med hjälp av t.ex. nya grenar eller att inom en grenverksamhet ta fram ökad verksamhet på hobbybasis.

Ansökningstiden börjar 12.11.2018 och går ut 14.12.2018. Läs mer Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd) 

Understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler

Statsunderstöd för idrottsanläggningar beviljas för byggande, anskaffning och grundläggande renovering av idrottsanläggningar som är avsedda för breda användargrupper.

Ansökningstiden börjar 26.11.2018 och går ut 31.12.2018. Läs mer Investeringsunderstöd för anläggningsprojekt för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa