Kulttuurialan käsi- ja taideteollisuusalan sekä viestintäalan ammatillisen peruskoulutuksen tarvetta on selvitetty

Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.2.2016 10.55
Uutinen

Selvityshenkilöt Marja Hollo ja Susanna Smahl ovat selvittäneet audiovisuaalisen viestinnän, kuvallisen ilmaisun sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintojen koulutustarpeita tulevaisuudessa.

Selvityksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen kulttuurialalle kohdistuu huomattava vähennyspaine, sillä koulutusta on tarjottu enemmän, kuin mikä on työmarkkinoiden tarve alan arvioidusta kasvusta huolimatta.

Selvityshenkilöt esittävät, että kulttuurialan ammatillisen peruskoulutuksen aloittajamääriä vähennettäisiin vuoden 2014 luvuista vuonna 2016 seuraavasti:

- käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon aloittajamääriä tulisi vähentää noin1460:sta 930:een (vähennys -64 %)
- audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon johtavasta koulutuksesta noin 660:sta 400:een (vähennys -61 %)
- kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta noin 290:sta noin 160:een (vähennys -55 %).

Selvitykseen sisältyy myös ehdotus, mille koulutuksen järjestäjille annettaisiin järjestämislupa em. koulutuksiin siten, että aloittajamäärät vähenevät. Selvityshenkilöt myös esittävät, että kulttuurialan koulutuksen järjestämislupien määrää tulisi vähentää nykyisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti tehdyn selvityksen osana ammatillisen koulutuksen rakenteellista uudistusta. Selvitystyön lähtökohtina olivat Koulutus ja tutkimus 2011 – 2016 –k ehittämissuunnitelmassa esitetyt tavoitteet, joissa koulutuksen määrällisissä tavoitteissa vähennyspaineet kohdistuvat erityisesti kulttuurialalle. Selvitystyön tarkoituksena on toimia päätöksenteon tukena keskustelussa, miten säilyttää kulttuurialan ammatillisen peruskoulutuksen laadukas toteuttaminen määrällisistä vähentämisistä huolimatta.

- -

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä jätti kesällä 2015 laatimansa ehdotukset eri koulutusalojen ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen määrällisiksi tavoitteiksi 2020-luvulle. Ennakointituloksen mukaan aloittajamäärää pitäisi kulttuurialalla vähentää kaikilla opintoaloilla teatteria ja tanssia lukuun ottamatta. Määrällisesti suurimmat vähennykset nykytilaan nähden ovat viestinnän ja informaatiotieteiden ammatillisessa peruskoulutuksessa (-82 %), käsi- ja taideteollisuuden ammatillisessa peruskoulutuksessa (-37 %) sekä musiikin ammatillisessa peruskoulutuksessa (-65 %). Työryhmän ehdotusten lähtökohtina ovat Suomen saattaminen kasvu-uralle ja osaavan työvoiman turvaaminen kansakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta keskeisillä aloilla. Työryhmän ehdotukset on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa (Suomi osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14).


Lisätietoja:
- Marja Hollo, puh. 044 2546678
- Susanna Smahl, puh. 0458630030

Selvitys