Jäsenmailla erilaisia näkemyksiä AV-direktiivin muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 23.5.2017 17.30
Tiedote

EU:n kulttuurineuvosto saavutti yleisnäkemyksen audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin muuttamisesta ristiriitaisissa tunnelmissa. Suomi äänesti muodostamista vastaan yhdessä Irlannin, Hollannin, Tanskan, Luxemburgin, Tšekin ja Ison Britannian kanssa. Suomea neuvostossa edusti eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

Suomi periaatteessa kannattaa direktiivin uudelleentarkastelua ja pitää tärkeänä tavoitteena audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan sääntelyn yhdenmukaistamista ottaen huomioon markkinoilla, kulutuksessa ja teknologiassa tapahtuneet muutokset. Ministeri Sampo Terhon mukaan Suomi ei kuitenkaan voi kannattaa ehdotusta direktiivin soveltamisalan laajentamisesta sosiaalisen median palveluihin.  

- Sääntelyn lisääminen ja soveltamisalan laajentaminen sosiaalisen median palveluihin nyt esitetyssä laajuudessa vaarantaisi sananvapauden ja avoimen internetin tärkeitä periaatteita, jotka osaltaan luovat pohjaa demokraattiselle modernille yhteiskunnalle. Sääntely lisäisi tarpeettomasti myös hallinnollista taakkaa ja loisi oikeudellista epävarmuutta.

Suomi on kannattanut tasaista sääntelyllistä pelikenttää perinteiselle tv-toiminnalle ja internetin kautta tarjottaville palveluille, mutta siihen pitäisi pyrkiä purkamalla sääntelyä perinteisiltä medioilta, eikä laajentamalla uusiin medioihin.

- Kannatamme ehdottomasti alaikäisten suojelua heille sopimattomalta sisällöltä ja vihapuheelta, mutta sääntelyn lisääminen on väärä tapa puuttua haitallisia sisältöjä koskeviin ongelmiin. Valvonnan sijaan tulisi panostaa tietoisuuden lisäämiseen ja edistää kriittistä medialukutaitoa, mediakasvatusta sekä itsesääntelytoimia, sanoi ministeri Terho.

Ehdotuksessa velvoitetaan myös tilausvideopalvelut varaamaan vähintään 30 % ohjelmaosuus eurooppalaisille teoksille. Suomi katsoo, että kiintiöiden sijaan tulisi investoida laadukkaaseen sisältöön sekä edistää eurooppalaisen sisältöjen saatavuutta internetissä.

Komissio antoi toukokuussa 2016 ehdotuksen audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi.  AV-direktiivi sisältää nykyisellään säännöt sekä televisiolähetystoiminnalle että tilattaville audiovisuaalisille mediapalveluille. AV-direktiivillä on luotu pohja audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisille sisämarkkinoille. Suomi on tuonut näkemyksiään esille koko direktiivin käsittelyn ajan ja pyrkinyt vaikuttamaan sen sisältöön. Direktiivi on saatettu Suomessa voimaan pääosin tietoyhteiskuntakaareen sisältyvillä säännöksillä.

Yleisnäkemys tarkoittaa neuvoston kantaa Euroopan parlamentin kanssa käytyihin neuvotteluihin. Euroopan parlamentti äänesti neuvottelumandaatistaan täysistunnossa 18.5.2017. Seuraavaksi ehdotuksesta aloitetaan kolmikantaneuvottelut Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesken.

Lisätietoja:     
Ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, LVM, [email protected]; p. 050 344 3400
Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, OKM, [email protected], p. 040 534 4753
Neuvotteleva virkamies Mirka Meres-Wuori, LVM, [email protected]; p. 050 576 6595