Hallituksen esitys kuntien kulttuuritoimintalaiksi eduskuntaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 18.10.2018 13.33
Tiedote

Hallitus on antanut esityksen uudeksi laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta eduskunnalle. Uusi laki korvaisi nykyisen lain vuodelta 1992. Laissa määriteltäisiin tavoitteet kuntien kulttuuritoiminnalle ja tehtävät saatettaisiin ajan tasalle. Lakiin lisättäisiin säännökset valtion viranomaisen tehtävistä, asukkaiden osallistumisesta, kehittämistehtävästä, yhteistyöstä sekä tiedon tuottamisesta ja toiminnan arvioinnista. Valtionrahoitusta koskeva säännös ajantasaistettaisiin.

Lakiesityksellä edistetään ja vahvistetaan kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä ja asemaa. Tavoitteissa ja tehtävissä korostetaan ihmisten mahdollisuuksia toteuttaa luovuutta sekä mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti kulttuuri- ja taidepalveluita.

- Tavoitteilla ja tehtävillä vahvistettaisiin kuntien kulttuuritoimintaa perus- ja lähipalveluna. Tarkoituksena on, että kuntien kulttuuritoiminta olisi mahdollisimman hyvin kaikkien väestöryhmien saatavilla ja saavutettavissa, sanoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

Lain tavoitteet ja kuntien tehtävät liittyvät ihmisten luovan ilmaisun mahdollisuuksiin, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edellytysten luomiseen taiteelliselle työlle, harrastamiseen, saatavuuteen ja käyttöön, taide- ja kulttuurikasvatukseen, kulttuuriperintöön, sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamiseen ja paikallisen ja alueelliseen elinvoiman edistämiseen kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kunnat voisivat edelleen järjestää ja organisoida kulttuuritoimintansa haluamallaan tavalla. Kunta voisi järjestää kulttuuritoiminnan itse tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista. Lain uudistamisella parannettaisiin kunnan eri toimialojen yhteistyötä kulttuuritoiminnan edistämisessä. Esitys ei lisäisi kuntien tehtäviä nykyisestä.

Laissa ja sen perusteluissa tuodaan esiin asukkaiden osallistumisen ja eri hallinnonalojen ja toimijoiden välisen yh-teistyön tärkeys kunnan kulttuuritoiminnassa. Asukkaiden osallistumisella vahvistettaisiin demokratiakehitystä ja yhteistyöllä kuntien kulttuuritoiminnan vaikuttavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö voisi uuden lain perusteella myöntää hakemuksesta jollekin toimijalle kehittämistehtävän, jolla tuettaisiin kuntien mahdollisuuksia toteuttaa lain tavoitteita ja tehtäviä.  Tiedon tuottaminen ja toiminnan arviointi loisivat tietoperustaa sekä kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiselle että valtakunnalliselle kulttuuripolitiikalle.

Lisätietoja:

- kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, OKM, p. 02953 30259
- kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, OKM, p. 02953 30144

Muualla verkossa