Grahn-Laasonen: Tampere3-yliopistokonsernin valmistelu alkaa nyt!

Opetus- ja kulttuuriministeriö 21.2.2016 14.43
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän, ohjausryhmän ja johtoryhmän, joiden tehtävänä on valmistella Tampere3-yliopistokonsernin perustamista. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyisivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyisi uuden yliopiston omistukseen siten, että ne muodostaisivat yhden yhtenäisesti johdetun strategisen kokonaisuuden.

- Tampereella tehdään koko Suomen mittakaavassa kiinnostavaa, eteenpäin katsovaa ja rohkeaa uudistusta. Tampere3-hanke on osoitus uudistavasta ja yhteen hiileen puhaltavasta ajattelusta. Tampereen malli perustuu ajatukselle kahdesta rinnakkaisesta toimijasta. Yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on omat profiilinsa ja niiden mukaiset erityiset osaamisen alueet. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot säilyvät kirkkaina, eikä tutkintojärjestelmää olla nyt muuttamassa. Tärkeintä on tuottaa yhteiskunnan ja työelämän hyväksi koulutusta, sivistystä ja osaamista, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

- Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on hallituksen keskeinen tavoite osaamisen ja koulutuksen laadun nostamiseksi ja toimintatapojen uudistamiseksi. Kunnianhimon tasoa korkeakoulurakenteidemme uudistamisessa on korotettava merkittävästi. Vastaavaa rakenteellista kehittämistä Tampereen lisäksi on menossa muissakin kaupungeissa. Odotamme myös niiltä erittäin paljon, jatkaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Tavoitteena on synnyttää Tampereelle kansainvälisesti arvostettu työelämää ja suomalaista yhteiskuntaa kehittävä monialainen yliopisto. Tekniikan, terveyden, yhteiskunnan, talouden ja johtamisen koulutusalat muodostaisivat nykyistä joustavammat opintopolut. Tampere3:n rakenne vahvistaisi toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Samalla mahdollistettaisiin opiskelijoille nykyistä laajemmat vapaavalintaiset opinnot. Tampere3 parantaisi erilaisten korkeakouluopintojen suorittamismahdollisuutta saman korkeakoulukonsernin sisällä ja lyhentäisi opiskelun kokonaisaikaa.

Vahvuuksia olisivat selkeästi profiloitu kansainvälinen tieteellinen tutkimus, laadukas tutkintokoulutus työelämän ja tutkimuksen tarpeisiin, eri koulutus- ja tutkimusalojen monitieteinen ja monialainen yhdistäminen sekä koulutusta tukeva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Yksi strategia ja operatiivinen johto varmistaisi Tampere3:n tavoitteiden toteutumisen.

Konsernin johtamisessa ja operatiivisessa toiminnassa huolehdittaisiin siitä, että yliopistotoiminnan ja ammattikorkeakoulutoiminnan omat erityispiirteet tulevat huomioon otetuiksi.

Tampere3-yliopistokonsernin kaikkiin tutkintoihin sisältyisivät vahvat työelämävalmiudet. Tieteellinen tutkimus ja sen tuottama uusin tieto korostuisi kuitenkin yliopiston tutkinnoissa. Ammattikorkeakoulututkinnot säilyisivät edelleen nykyisen lainsäädännön mukaisina.

Tukipalvelulta yhdistettäisiin ja päällekkäisyyksien karsimisesta saadut resurssihyödyt käytettäisiin opetuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Johtoryhmän puheenjohtajana on valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtiovarainministeriöstä. Johtoryhmässä ovat mukana myös Tampereen kaupunki ja Teknologiateollisuus ry. Ohjausryhmää johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Ohjausryhmässä ovat edustettuina Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehistä koostuvan työryhmän puheenjohtajana on johtaja Hannu Siren.

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esitys tarvittavista säädösmuutoksista yliopistojen yhdistymisen osalta ja kartoittaa uuden säätiöyliopiston perustamisedellytyksiä. Hallituksen esitykset valmistellaan siten, että ne ovat annettavissa eduskunnalle helmikuussa 2017.

Lisätietoja
- erityisavustaja Matias Marttinen (opetus- ja kulttuuriministerin lehdistösuhteet), puh. 044 269 3113


Johtoryhmä:

Johtoryhmän puheenjohtajana on valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtiovarainministeriöstä. Jäseninä ovat kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, pormestari Anna-Kaisa Ikonen Tampereen kaupungilta, apulaisjohtaja Mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry:stä, hallituksen pj Kai Öistämö Tampereen yliopistosta, toimitusjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki Tampereen teknillisestä yliopistosta ja hallituksen pj Matti Höyssä Tampereen ammattikorkeakoulusta. Johtoryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Maija Innola ja opetusneuvos Maarit Palonen opetus-ja kulttuuriministeriöstä. Johtoryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat hallitusneuvos Immo Aakkula ja lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmän puheenjohtajana on opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Jäsenet ovat ylijohtaja Tapio Kosunen, johtaja Hannu Siren, opetusneuvos Erja Heikkinen, opetusneuvos Jorma Karhu ja hallitusneuvos Immo Aakkula opetus- ja kulttuuriministeriöstä, rehtori Liisa Laakso Tampereen yliopistosta, vararehtori Mika Hannula Tampereen teknillisestä yliopistosta, toimitusjohtaja Markku Lahtinen Tampereen ammattikorkeakoulusta, professori Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta, talouskoordinaattori Pirkko Mustola Tampereen teknillisestä yliopistosta, lehtori Lauri Hietalahti Tampereen ammattikorkeakoulusta, Veera Kaleva Tampereen yliopistosta, Anna Kuusala Tampereen teknillisestä yliopistosta, Verna Rantala Tampereen ammattikorkeakoulusta ja yliopistokollegion pj Jyrki Nummenmaa Tampereen yliopistosta. Ohjausryhmän sihteereinä toimivat hankejohtaja Päivi Myllykangas Tampere3-korkeakoulut -organisaatiosta, opetusneuvos Maija Innola ja opetusneuvos Maarit Palonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ohjausryhmän pysyvänä asiantuntijana toimii lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Työryhmä:

Työtyhmän puheenjohtajana on johtaja Hannu Siren ja jäsenet ovat opetusneuvos Erja Heikkinen, opetusneuvos Jorma Karhu, hallitusneuvos Immo Aakkula, opetusneuvos Maarit Palonen, opetusneuvos Eija Somervuori, opetusneuvos Maija Innola ja hallitussihteeri Laura Hansén opetus- ja kulttuuriministeriöstä.