Enemmistö nuorista arvioi selviytyvänsä arjesta hyvin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.1.2016 10.00 | Julkaistu suomeksi 30.12.2016 klo 8.17
Uutinen

Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 -tutkimus selvitti nuorten jokapäiväistä elämää arjenhallinnan näkökulmasta. Taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön arkeen liittyvät kysymykset liittyvät vahvasti toisiinsa. Lapsuudenkodista saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä, joka puolestaan tukee kokemusta elämässä pärjäämisestä.

Nuoret arvioivat nykyisen kotinsa ilmapiirin pääosin myönteiseksi. Lähes yhdeksän kymmenestä kokee ilmapiirin vähintään melko rakastavaksi ja kannustavaksi. Lapsuudenkodin vaikeudet näkyvät heikompana ilmapiirinä myöhemmissä elämänvaiheissa.

Rahan merkitys nuorten arjessa on tuoreen Nuorisobarometrin mukaan suuri, ja erot taloudellisissa resursseissa tuottavat myös sosiaalista eriarvoisuutta.

Joka kolmas haastatelluista nuorista on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahapulan takia, ja joka kuudes on ollut tapaamatta ystäviään. Hyvin toimeentulevat tapaavat ystäviään useammin, kokevat vähemmän yksinäisyyttä ja harrastavat useammin liikuntaa.

Nuorten taloudellinen tilanne selittää merkitsevästi tyytyväisyyttä niin vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin kuin elämään kokonaisuutenakin. Joka kymmenes nuori on viimeisen vuoden aikana joutunut jättämään laskuja maksamatta. Kulutusluottoa kertoo ottaneensa 10 prosenttia nuorista, ja toiset 10 prosenttia olisi valmis ottamaan sitä. Nuorten vanhemmiltaan saama taloudellinen apu on yleistynyt kymmenessä vuodessa. Nyt 58 prosenttia lapsuudenkodista muuttaneista sanoo saaneensa tukea viimeisten kuuden kuukauden aikana.

Nuoret kokevat pärjäävänsä elämässä sitä paremmin, mitä paremmin toimeentulevana he pitävät talouttaan, mitä nuorempana he ovat itsenäistyneet ja mitä vähemmän riippuvaisia he ovat ulkopuolisesta taloudellisesta tuesta. Erikoista on, että Nuorisobarometrin kyselyaineiston mukaan perustarpeista huolehtimisen puutteet lapsuudessa parantavat nuoren elämässä pärjäämisen tunnetta. Mahdollisesti nämä nuoret ovat oppineet jo varhain lapsuudessa huolehtimaan itsestään ja siksi kokevat pärjäävänsä myöhemminkin.

Arkitoimet sujuvat tytöillä paremmin

Arjen sujuvuutta selvitettiin kysymällä, miten nuoret selviytyvät ruoanlaitosta, siivouksesta ja muista arkitoimista. Yleisilme on suhteellisen myönteinen, sillä jokaisesta kysytystä asiasta enemmistö arvioi selviytyvänsä hyvin. Iän myötä arkitoimet alkavat sujua yhä paremmin, ja korkeasti koulutetut nuoret pärjäävät arkitoimissaan muita paremmin. Ne nuoret, jotka kokevat selviytyvänsä hyvin arkisista toimista, ovat muita tyytyväisempiä elämäänsä.

Syöminen ja ruoanlaitto ovat nuorille tärkeitä. Kolme neljästä ilmaisee olevansa kiinnostunut eri maiden ruokakulttuureista, ja enemmistö pitää ruoan laittamista itselleen tärkeänä harrastuksena. Kolme neljästä sanoo valmistavansa itse usein ruokaa kotona, tytöt useammin kuin pojat.

Harrastaminen yleistynyt

Harrastaminen näyttää yleistyneen: nyt 87 prosenttia nuorista sanoo harrastavansa jotain, kun vuoden 2012 kyselyssä osuus oli 83 prosenttia. Nuoret, jotka ovat rahanpuutteen takia joutuneet lopettamaan harrastuksen tai jättämään sen kokonaan aloittamatta, tapaavat ystäviään selvästi muita harvemmin.

Erilaisten teknisten välineiden avulla yhteydenpidon muutos on ollut hyvin nopeaa. Nuorten päivittäinen yhteydenpito kavereiden kanssa netitse (75 %) on jo päivittäistä puhelinyhteyttä (40 %) ja kasvotusten tapaamista (52 %) yleisempää. Puhelimessa puhuminen ystävien kanssa on vähentynyt nopeasti.

Lähes kaikki nuoret uskovat kymmenen vuoden kuluttua työllistyneensä, tulevansa taloudellisesti hyvin toimeen ja että heillä on hyviä ystäviä. Myönteiset tulevaisuudennäkymät ovat tärkeitä elämäntyytyväisyydelle. Elämään kokonaisuutena tyytyväisyyden keskiarvo on 8,5, eikä se ole muuttunut merkittävästi lähes kaksikymmentä vuotta kestäneen seurannan aikana.

Lisätietoa: tutkija Sami Myllyniemi, Nuorisotutkimusverkosto, [email protected], puh. 040 715 1721.

Nuorisobarometrin tausta

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri on mitannut suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita vuodesta 1994 alkaen. Vuodesta 2004 lähtien Nuorisobarometri on julkaistu Nuoran ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä.

Nuorisobarometrin kysymyksistä osa toistuu vuodesta toiseen samanlaisina, mikä mahdollistaa muutosten seuraamisen ja todellisten ajassa tapahtuneiden trendien havaitsemisen. Pysyvien perusteemojen, työn ja koulutuksen, lisäksi pitkään seurattuja aiheita ovat olleet yhteiskunnallinen vaikuttaminen, asuminen, tulevaisuus ja sosiaalinen elämä sekä tyytyväisyys elämään ja sen eri osa-alueisiin.

Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015