Digitaalisia toimintatapoja kulttuuritoimijoiden yleisötyössä kartoitettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.4.2018 9.05
Uutinen
Sosiaalinen media on otettu kulttuurilaitoksissa kattavasti käyttöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kartoittanut digitaalisten keinojen käyttöä kulttuuritoimijoiden yleisötyössä. Verkkokysely suunnattiin suomalaisille taide- ja kulttuuritoimijoille, joilla on yleisöille suunnattua esitys-, näyttely- tai palvelutoimintaa. Kyselyn mukaan digitaalisen yleisösuhteen kehittämisessä tavoitteena on yleisöpohjan monipuolistuminen ja saavutettavammat palvelut. Digitaaliseen yleisötyöhön kaivataan lisää suunnitelmallisuutta ja käyttäjätiedon hyödyntämisessä on puutteita. Sosiaalinen media on otettu kulttuurilaitoksissa kattavasti käyttöön.

Tärkeimpänä tavoitteena pidettiin yleisöpohjan monipuolistamista ja laajentamista. Yleisöpohjan laajentamisen lisäksi tavoitteiden joukossa korostuivat palvelun saavutettavuuden lisääminen, yleisömäärän kasvattaminen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen.

Kaikki kyselyyn vastanneet kulttuuritoimijat ilmoittivat käyttävänsä digitaalisia kanavia yleisötyöhön liittyvässä toiminnassa. Keinojen käyttö painottui etenkin viestintään ja markkinointiin. Myös digitaalisia keinoja hyödyntävä asiakaspalvelu, sisältöjen digitointi ja avaaminen sekä erilaisten sisältöjä täydentävien keinojen käyttö oli verrattain yleistä. Yhteistä kaikille toimijoille oli yleisöjen aktiivisuuteen perustuvien digitaalisten keinojen kohtuullisen vähäinen käyttö.

Yleisöjä koskevan tiedon käytön keräämisessä ja käytössä esiintyi jonkin verran hajontaa. Vastaajista 59 % ilmoitti, että digitaalisten kanavien ja keinojen käyttö on tuottanut organisaatiolle uutta tietoa palvelua käyttävästä ja/tai käyttämättä jättävästä yleisöstä. Digitaalisten palveluiden käyttöä ja yleisöjä koskevaa tietoja hyödynnettiin organisaatioissa selvästi eniten viestinnän ja markkinoinnin toteuttamisessa, kohdentamisessa ja suunnittelussa.

Digitaalisten keinojen käyttöön yleisötyössä oli lähes kaikilla kyselyyn vastanneista liittynyt myös haasteita. Yleisimmät haasteet koskivat henkilöstöresurssien vähäisyyttä, osaamisen ja ajan puutetta sekä taloudellisten resurssien vähäisyyttä.

Vastaajilta kerättiin avovastauksilla tietoa toimenpiteistä, joilla kulttuurilaitosten digitaalisen yleisötyön kehittymistä voitaisiin tukea ja edistää. Tarpeellisimpina toimina pidettiin lisärahoitusta ja rahoitusehtojen kehittämistä. Toiseksi eniten toivottiin koulutusmahdollisuuksien lisäämistä ja osaamisen kehittämistä.

Digitalisaatiokehitykseen liitettiin sekä uhkia että mahdollisuuksia. Keskeisimmät uhat olivat fyysisen vuorovaikutuksen ja osallistumisen väheneminen, asiakaskunnan eriarvoistuminen sekä digitaalisten toimintatapojen kehittämisen vaatimat resurssit ja tehoton kehittämistyö. Huoli asiakaskunnan eriarvoistumisesta yhdistettiin etenkin vanhempiin ikäluokkiin.

Digitaalisten palveluiden kehittämisen todettiin lisäävän palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä tukevan palveluiden tasaveroista saatavuutta. Digitalisaatiota pidettiin mahdollisuutena vuorovaikutteisen ja yleisölähtöisen toiminnan kehittämiseen sekä yleisöjen taustojen ja tarpeiden syvällisempään ymmärrykseen. Digitaalisuuden ajateltiin myös edistävän uusien, etenkin nuorten yleisöjen tavoittamista ja yleisöpohjan yleistä laajentamista.

Myös digitaalisten toimintatapojen kehittämistä kartoitettiin kyselyssä avovastauksilla. Useimmiten mainitut konkreettiset kehittämistarpeet koskivat verkostoitumista ja osaamisen kehittämistä. Myös lisäresurssien tarve nostettiin monessa vastauksessa esiin. 

Digitaalisten keinojen käyttöä kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä kartoittanut verkkokysely toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyönä vuodenvaihteessa 2017–2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa verkkokyselyn tulosten käsittelyä keväällä 2018 järjestettävässä työpajassa yhdessä kulttuurilaitosten kanssa. Työpajassa on tarkoitus käsitellä kyselyn perusteella nousseita keskeisiä huomioita ja konkretisoida toimenpiteitä, joilla voidaan muodostaa yhteistä näkemystä ja yhteisiä toimintatapoja kulttuurialan digitaalisen yleisösuhteen kehittämiseksi. Työpajan tulokset julkaistaan verkossa.

Hankkeen taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti viime vuoden joulukuussa selvityshankkeen “Digitaalisuus kulttuurialan toimijoiden yleisötyössä”. Hankkeessa tuotetaan tietoa organisaatioiden käytännöistä, haasteista ja tarpeista kehittämistoiminnan tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on parantaa kulttuurin sisältöjen, palveluiden ja toimijoiden läsnäoloa verkossa sekä lisätä osallisuutta ja osallistumista digitaalisten keinojen avulla.

Lisätietoja: ylitarkastaja Tapani Sainio, OKM, p. 02953 30336

Muualla verkossa

Kulttuurilaitosten digitaalinen yleisötyö – kooste verkkokyselyn vastauksista (Kirjoittajat: Emma Harju, Museovirasto ja Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö) 

Kyselyn vastausdata on julkaistu Excel-muodossa Avoindata.fi -palvelussa   

Uudet toimijuudet: kulttuurilaitosten digitaalinen yleisösuhde –seminaari 13.4.2018