Beslut fattade om finansiering för yrkesutbildningen 2020

Undervisnings- och kulturministeriet 16.12.2019 15.26 | Publicerad på svenska 19.12.2019 kl. 13.17
Pressmeddelande

Den finansiering som beviljas anordnare av yrkesutbildning genom prestationsbeslutet ökar nästa år med över 70 miljoner euro jämfört med motsvarande beslut föregående år. Beslutet fokuserar på att öka och utveckla utbildningen av arbetsplatshandledare samt på stöd till yrkesutbildning för idrottare.

Nästa år får utbildningen av arbetsplatshandledare ett tillägg på 2,5 miljoner euro. Lärande på arbetsplatsen har blivit en permanent del av yrkesutbildningen. Antalet personer som handleder och bedömer utvecklingen av studerandenas yrkesskicklighet ökar på arbetsplatserna.

Utbildningsanordnarna har till uppgift att sköta introduktionen och utbildningen av arbetsplatshandledare samt att svara för utbildningens kvalitet.

I och med reformen av yrkesutbildningen har trycket på att öka antalet arbetsplatshandledare ökat. Det finns också ett behov av att stärka arbetsplatshandledarnas kompetens.

Utbildningsanordnarna ska ha tillräckliga resurser att ordna högklassig yrkesutbildning också på arbetsplatser. Därför är det motiverat med en extra satsning på utbildning av arbetsplatshandledare.

Den prövningsbaserade höjningen av basfinansieringen med 2,5 miljoner euro beviljas för att öka och utveckla utbildningen av arbetsplatshandledare och riktas till 40 utbildningsanordnare. Även under kommande år ska det beviljas tilläggsfinansiering för utbildning av arbetsplatshandledare och finansieringen fördelas varje år till olika grupper av anordnare.

Dessutom beviljas 14 utbildningsanordnare 0,5 miljoner euro som stöd för yrkesutbildning för idrottare. Finansieringen beviljas sådana utbildningsanordnare som svarar för yrkesutbildning för idrottare. Med finansieringen stöds samordningen av idrott och studier.

Finansieringsnivån för yrkesutbildningen stiger

Prestationsbeslutet är det viktigaste årliga beslutet om statsandelsfinansiering för anordnare av yrkesutbildning. I finansieringen beaktas bland annat de studerandeår som uppställts som mål för utbildningsanordnaren, examensprestationerna, responsen som samlas in av de studerande samt de studerandes sysselsättning och övergång till fortsatta studier.

Genom det beslut som fattats nu beviljas anordnarna av yrkesutbildning närmare 1,8 miljarder euro för nästa år. Finansieringen ökar med över 70 miljoner euro jämfört med föregående års prestationsbeslut.

Enligt budgeten får yrkesutbildningen ytterligare finansiering ännu i början av året. Då riktas tilläggsfinansieringen till lärare och handledare.

Mer information:

Mika Tammilehto, 0225 330 308, [email protected]