Alankomaiden kauden EU-asioita OKM:n toimialalta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.1.2016 10.17 | Julkaistu suomeksi 30.12.2016 klo 8.25
Uutinen

Vuoden 2016 alussa käynnistynyt Alankomaiden EU-puheenjohtajakausi aloittaa myös uuden puheenjohtajatrion urakan. Alankomaiden, Slovakian ja Maltan muodostaman kolmikon yhteisessä ohjelmassa luetellaan asiat ja pääaiheet, joita neuvosto seuraavan 18 kuukauden aikana käsittelee. Ohjelman pohjalta kukin maista laatii yksityiskohtaisemman puolivuotisohjelmansa.

Alankomaat peräänkuuluttaa konkreettisia tuloksia. Se aikoo keskittyä asioihin, joilla on merkitystä kansalaisiin ja talouteen; kasvuun, työllisyyteen sekä innovaatioihin. Myös mm. muuttoliike ja kansainvälinen turvallisuus näkyvät puheenjohtajuuskauden asialistalla.

Trion yhteisessä ohjelmassa listataan myös koko joukko neuvoston käsittelyyn odotettavia esityksiä, joista osa on ollut esillä jo pitkään.

Osaamisagenda valmistelussa

Komission tulevan osaamisen kehittämisen aloitteen eli osaamisagendan valmistelun tueksi ministerit käyvät helmikuun neuvostossa poliittisen keskustelun osaamisesta ja taidoista. Alustava keskustelu osaamisagendasta on tavoitteena käydä toukokuun neuvostossa, mikäli agenda ilmestyy suunnitellusti. Varsinaiset neuvottelut agendasta siirtyvät Slovakian puheenjohtajakaudelle eli syksylle 2016.

Komission kasvuraportin pohjalta opetusministerit antavat helmikuun koulutusneuvostossa panoksensa eurooppalaiseen ohjausjaksoon sekä keskustelevat väkivaltaisen ääritoiminnan ja radikalisoitumisen vastaisista toimista koulutuksessa.

Toukokuun neuvostossa käydään poliittinen keskustelu korkeakoulutuksen uudistamisesta. Neuvosto hyväksynee myös esityksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefopia koskevan asetuksen muuttamisesta.

Agendalla investoinnit, toimintapuitteet ja avoin tiede

Alankomaiden prioriteetit tutkimuksen osalta liittyvät tutkimus- ja innovaatiotoiminnan investointeihin, toimintapuitteisiin sekä avoimeen tieteeseen ja tutkimustietoon pääsyyn. Ministerit keskustelevat teemoista tammikuun epävirallisessa kilpailukykyneuvoston kokouksessa.

Investoinnit tutkimus- ja innovaatiotoimintaan -prioriteetin tiimoilta keskustellaan mm. EU:n tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman loppuarvioinnin tuloksista ja Euroopan tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivityksestä.

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan toimintapuitteissa keskitytään erityisesti säädösympäristön esteiden identifiointiin ja kuinka niitä voidaan poistaa.

Avoin tiede ja avoin pääsy tutkimustietoon painottaa periaatetta, jonka mukaan julkisesti rahoitetun tutkimustiedon tulee olla kaikkien saatavilla ja tiedon helposti uudelleen käytettävissä.

Kilpailukykyneuvoston kokouksessa toukokuussa on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät tutkimuksen puiteohjelman loppuarvioinnista, avoimesta tieteestä sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan toimintapuitteista. Lisäksi keskustellaan eurooppalaisen tutkimusalueen edistämisestä kansallisten toimintaohjelmien avulla.

Nuorisotyön rooli väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyssä esillä

Nuorisoalan teemoina ovat nuorten osallisuus, osallistuminen ja yhtäläiset mahdollisuudet.

Alankomaiden prioriteettina on nuorisoalan rooli väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyssä. Päätelmät asiasta hyväksyttäneen toukokuun neuvostossa.

Alustavasti puheenjohtajamaan toisena teemana on monialainen yhteistyö nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Alankomaiden puheenjohtajakaudella käynnistyy myös EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman väliarviointi ja edellisen ohjelmakauden loppuarviointi. Kansalliset raportit ohjelmien toimeenpanosta ja vaikuttavuudesta tulee toimittaa komissiolle kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Nuorten ja päättäjien välisessä vuoropuhelussa keskitytään nuorten elämäntaitoihin ja osaamiseen, jotka mahdollistavat osallistumisen yhteiskuntaan ja työelämään.

Työn alla tekijänoikeuksien modernisointia ja digitaalimarkkinoiden tehostamista

Kulttuurisektorilla keskitytään digitaalisessa muodossa olevan kulttuuriperinnön hyödyntämisen edistämiseen ja valmistellaan neuvoston päätelmät Europeana-verkoston vahvistamisesta ja digitaalisen kulttuuriperinnön käytöstä.

Alankomaille keskeistä on sisämarkkinoiden, palvelujen vapaan liikkuvuuden sekä digitaalisten sisämarkkinoiden edelleen kehittäminen. Asiakokonaisuuksia ovat mm. rajat ylittävän e-kaupan ja audiovisuaalisten palveluiden saatavuuden tehostaminen sekä tekijänoikeuksien modernisointi.

AV-alan painopisteenä on audiovisuaalisten palveluiden sääntelytarpeen arviointi konvergoituneessa mediaympäristössä, ml. mainonnan sääntely ja alaikäisten suojelu. Käytännössä komissio viimeistelee AV-mediapalveluja koskevan direktiivin Refit -arviointia ja valmistelee sen pohjalta kesäkuulle komission ehdotusta direktiivin uudistamiseksi.

Tekijänoikeuksien modernisoinnin osalta komissio antoi asetusehdotuksen sisällön siirrettävyydestä (ns. portability-asetus) joulukuussa 2015. Sen tavoitteena on varmistaa, että sisältöjä kotimaassaan hankkineet kuluttajat voivat käyttää niitä oleskellessaan tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa. Alankomaiden odotetaan pyrkivän edistämään asetuksen hyväksymistä mahdollisimman ripeästi, sillä komissio on luvannut lisää lainsäädäntöehdotuksia jo kesäksi 2016, mm. tekijänoikeuden rajoituksiin sekä satelliitti- ja kaapelidirektiivin uudistamiseen liittyen.

Prioriteetteinä hyvän hallinnon ja koulutuksen merkitys urheilussa

Trion yhteiset prioriteetit urheilusektorilla ovat hyvän hallinnon ja koulutuksen merkitys urheilussa.

Alankomaiden omana prioriteettina on urheilun integriteetti ja sen osalta erityisesti urheilun hyvä hallinto, urheilun suurtapahtumien valmistelu, järjestäminen ja perintö, dopingin ja match-fixingin estäminen sekä väkivallan estäminen urheilussa.

Toukokuussa kokoontuvan urheiluministerineuvoston päätettäväksi on tarkoitus valmistella päätelmät urheilun integriteetistä keskittyen kansainvälisten suurtapahtumien valmisteluun, järjestämiseen ja perintöön.

Neuvottelut unionin liittymisestä Euroopan neuvoston yleissopimukseen urheilukilpailujen manipuloinnista jatkunevat Alankomaiden puheenjohtajuuskauden aikana. Päätökset unionin liittymisestä yleissopimukseen ovat olleet Coreper I -kokouksen käsittelyssä marraskuussa 2015, mutta sisällöstä ei päästy yksimielisyyteen.

Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella jatketaan myös urheilun toimialan työsuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoa Alankomaiden EU-puheenjohtajuuskauden asioista ja niiden etenemisestä: http://www.eu2016.nl/