34 miljoner i strategifinansiering för utveckling av yrkesutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet 24.4.2019 10.22
Pressmeddelande
Foto: Juho Paavola

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 34 miljoner euro i strategifinansiering för utveckling av yrkesutbildningen. 93 utbildningsanordnare fick strategifinansiering. I år beviljades största delen av finansieringen till att garantera kompetensen kring yrkesutbildningens kärnprocesser samt till utvecklingsåtgärder som gäller att stärka funktionsförmågan hos utbildningsanordnare.

- Med tanke på den förnyade yrkesutbildningens kvalitet och genomslagskraft är det viktigt att processerna i anslutning till den personliga tillämpningen och utbildning på arbetsplatsen är fungerande och nationellt enhetliga. Därför stöder man genom strategifinansieringen särskilt ibruktagandet av gemensamma verksamhetsmodeller för alla utbildningsanordnare samt tillhörande kompetensutveckling för utbildnings- och styrningspersonalen.  Trots att man ställer upp gemensamma mål för  verksamhet som stöds av strategifinansiering, utvecklar utbildningsanordnarna sin verksamhet utifrån egna utgångspunkter och kartlagda kompetensbehov, säger överdirektör Mika Tammilehto vid undervisnings- och kulturministeriet.

85 utbildningsanordnare beviljades totalt 17,8 miljoner för kompetensgaranti i anslutning till yrkesutbildningens kärnprocesser. Genom finansieringen utvecklar man kompetensen i anslutning till såväl PUK-processen, som står som grund för den individuella studievägen,  som utbildnings- och läroavtalets serviceprocess. Strategifinansieringen ska stöda utvecklandet av utbildningsanordnarens verksamhet och kärnprocesser i enlighet med den nya lagen och de nationella verksamhetsmodellerna. Genom anslaget stöder man även ibruktagandet av den digitala personliga utvecklingsplanen (ePUK-tjänsten). Detta förutsätter att man utvecklar och tar i bruk enhetliga kärnprocesser.

En bättre funktionsförmåga hos yrkesutbildningsanordnarna understöds med totalt 11,7 miljoner euro. Understödet fördelas mellan 37 utbildningsanordnare. Genom finansieringen stöder man yrkesutbildningsutbudets struktur, förnyandet av utrymmen och anordningar samt att utbildningsanordnare går samman.

Ca tre miljoner euro beviljades till fyra utbildningsanordnare för att ordna yrkeskompetenstävlingar. Genom strategifinansieringen stöder man anordnandet av Mästare 2020-tävlingens huvudevenemang, MästarePLUS-tävlingen, TAitaja Mästare –tävlingen samt tävlingen SAKUStars.

1,4 miljoner euro beviljades till sju utbildningsanordnare för riksomfattande utveckling av flygplansmekanikeryrkesutbildningen. Genom strategifinansieringen stöder man utvecklingsprojektet för yrkesutbildningsanordnarnas samarbetsnätverk, vars mål är att utveckla riksomfattande och enhetliga verksamhetsmodeller för flygplansmekanikerutbildningen.

Förutom strategifinansieringen stöder man utbildningsanordnare genom statsunderstöd som delas ut som en del av stödprogrammet för yrkesutbildningsreformen. Totalt 15 miljoner euro delas ut i statsunderstöd, i huvudsak via Utbildningsstyrelsen. Utvecklingsprojekt som inte fått strategifinansiering kan beaktas då de kommande statsunderstöden beviljas.

Utbildningsanordnare som beviljats strategifinansiering (PDF)

Upplysningar: Mika Tammilehto, överdirektör, tfn 0295 330 308

***

Yrkesutbildningens finansieringssystem förnyades som en del av yrkesutbildningsreformen den 1 januari 2018. Finansieringen delas på kalkylerade grunder upp i bas-, prestationsbaserad och genomslagsfinansiering. Därtill beviljas strategifinansiering. Strategifinansieringens andel är högst fyra procent av anslaget för yrkesutbildning i statsbudgeten. Den resterande delen av anslaget för yrkesutbildning beviljas på kalkylerade grunder så att andelen basfinansiering är 50 procent, den prestationsbaserade andelen 35 procent och genomslagsfinansieringen 15 procent.

Finansieringen fokuserar på avlagda examensdelar och examina, sysselsättning eller fortsatta studier efter utbildningen samt respons on utbildningen från studerande och från arbetslivet.