Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Unga överväger olika branschers push- och pullfaktorer när de gör utbildningsval

Arbets- och näringsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhetUndervisnings- och kulturministeriet 13.6.2019 9.20
Pressmeddelande 302/2019

Den 13 juni kom Ungdomsforskningsnätverket och Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus ut med en Policy Brief-artikel, enligt vilken unga försöker hitta sin egen utbildningsväg genom att överväga olika branschers push- och pullfaktorer. Funderingarna kring push- och pullfaktorerna anknyter till de omständigheter som för tillfället råder i den ungas eget liv och sociala miljöer. Också den tydliga könsfördelningen mellan olika utbildningsområden och branscher i arbetslivet är kopplad till dessa faktorer.

Med sitt projekt Purkutalkoot, som genomförs inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, syftar Ungdomsforskningsnätverket och Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus till att lindra könssegregeringen inom utbildningen och i arbetslivet genom att producera information om processerna bakom de ungas utbildningsval och om faktorer som påverkar dessa.

Trots att de unga betraktar sig själva som individer som gör sina egna val får också olika sociala faktorer en framträdande roll. Det gäller exempelvis påverkan från familj, vänner och andra viktiga personer, lokala faktorer, möjligheter och utbildningsalternativ samt tillfälliga faktorer.

Enligt undersökningen bedömer de unga olika utbildningsalternativ på grundval av vad de önskar sig och inte önskar sig. Valen görs också i många fall på grundval av en kortsiktig granskning.

”De sociala miljöer och valhorisonter som påverkar de ungas val bör identifieras bättre än för närvarande i den utbildningspolitiska planeringen och de praktiska processerna. Det här är också en förutsättning för att lindra könssegregeringen inom utbildningen”, konstaterar projektets ansvariga ledare Tommi Hoikkala vid Ungdomsforskningsnätverket.

Resultaten av projektet antyder att studiehandledningen inte aktivt styr unga att göra avvikande val. Ofta är det den unga själv som är tvungen att ta det första steget mot en avvikande position. Eftersom unga ofta har knappa kunskaper om olika yrken, är det lätt hänt att könsnormerade uppfattningar har en alltför stark inverkan på vilka utbildningsval de gör.

I sina studier och på arbetsplatser möter de unga dessutom könsnormerade verksamhetsmodeller och kan bli nedvärderade, trakasserade eller utfrysta. Sociala och strukturella faktorer som dessa gör att vissa branscher kan kännas frånstötande.

”Undersökningsresultaten är betydande och lyfter fram de ungas synpunkter. Det är viktigt att i projektets slutskede lägga fram rekommendationer om politiska åtgärder för att utveckla arbetslivet och praktiken”, konstaterar ordföranden för projektets styrgrupp Sanna Hirsivaara vid undervisnings- och kulturministeriet.

Policy Brief-artikeln innehåller rekommendationer som gäller i synnerhet aktörer inom undervisningsväsendets förvaltningsområde. Projektets slutrapport kommer å sin sida att innehålla rekommendationer som gäller arbetslivet.

Projektaktörerna ger följande rekommendationer: (1) I framtiden bör det riktas långsiktig finansiering till handledning och utveckling av utbildningen i handledning. (2) Skolors befintliga instrument, bland annat praktisk arbetslivsorientering, bör utnyttjas aktivare än för närvarande när det gäller att göra unga bekanta med olika branscher samt bekämpa könsnormerade uppfattningar om olika yrken. (3) Vårdnadshavarna och skolan bör samarbeta aktivt när det gäller praktisk arbetslivsorientering och utbildningsval i den gemensamma ansökan. (4) Skolan, ungdomsarbetet och arbetslivet bör samarbeta för att göra unga medvetna om olika möjliga vägar i livet. (5) Sociala medier bör utnyttjas effektivare än för närvarande för att sprida information till unga om olika utbildnings- och karriäralternativ.

Projektet Purkutalkoot (2017–2019) genomförs inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Ett utkast av projektets slutrapport publiceras på Otus webbplats i juni. Den slutliga forskningsrapporten publiceras i publikationsserien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet hösten 2019.

Ytterligare information:

Tommi Hoikkala, forskningsprofessor, Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, tommi.hoikkala(at)nuorisotutkimus.fi
Sinikka Aapola-Kari, forskningsdirektör, Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, sinikka.aapola-kari(at)nuorisotutkimus.fi
Jenni Lahtinen, forskare, Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus, jenni.lahtinen(at)otus.fi