Ammatillisen koulutuksen hallinto ja rahoitus

Aikuisopiskelijoita kirjoittamassa pöydän ääressä. Kuva: Juha Tuomi / Rodeo.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa ja valvoo toimialaa. Työtä ohjaavat mm. hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan linjaukset.

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisista tavoitteista, tutkintojen muodostumisesta sekä yhteisistä tutkinnon osista päättää eduskunta tai valtioneuvosto. Ammatillisista tutkinnoista ja niiden laajuudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rungon muodostavat ammattiopistot, jotka vastaavat ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisestä.

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää järjestämislupaa. Ministeriö voi myöntää järjestämisluvan kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. Myös valtion oppilaitoksissa voidaan järjestää ammatillista koulutusta.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvissa määrätään mm. minkälaista ja missä laajuudessa koulutuksen järjestäjä voi järjestää koulutusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän puitteissa. Opetushallitus vastaa mm. ammatillisten tutkintojen valtakunnallisista perusteista.

Koulutuksen järjestämisluvissa määrätään:

  • tutkinnoista ja koulutuksesta
  • opetus- ja tutkintokielistä
  • toiminta-alueesta
  • opiskelijavuosien vähimmäismäärästä
  • muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä asioista

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastaavat järjestämislupansa puitteissa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä toiminta-alueensa osaamis- ja koulutustarpeen mukaisesti. Järjestäjät päättävät itsenäisesti henkilökunnastaan sekä siitä, millaisia oppilaitoksia tai toimipisteitä ne ylläpitävät.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä oli vuoden 2019 alussa 162. Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa on myönnetty 146 koulutuksen järjestäjälle 1.1.2019 alkaen ja 16 ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän kumottujen lakien nojalla myönnetty järjestämislupa säilyy voimassa siirtymäajan.

Koulutuksen järjestäjistä kuntia on 9, kuntayhtymiä 34 ja yhdistyksiä, säätiöitä tai osakeyhtiöitä 118. Lisäksi valtio voi ylläpitää oppilaitoksia.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja säätelyjärjestelmä. Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Määrittää koulutuksen järjestäjän tehtävän, perustuu osaamistarpeisiin, luo ennakoitavan perustan tutkintojen ja koulutuksen järjestämiselle ja varmistaa laadukkaiden tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää tutkinnot ja koulutukset, työvoimakoulutuksen tehtävän, opetus- ja tutkintokielet, toiminta-alueen, opiskelijavuosien vähimmäismäärän, muut oikeudet, velvollisuudet ja tehtävät. Vuoropuhelu ministeriön ja koulutuksen järjestäjän välillä tarvittaessa. Läpinäkyvä, joustava ja vuorovaikutteinen menettely koulutuksen kohdentamiseksi, mahdollisuus seurata toiminnan vaikuttavuutta ja työnjaon toimivuutta. Vuosittain tehtävä suoritepäätös. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän ja vahvistaa tulevan vuoden suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. Valtion talousarvio. Eduskunta päättää ammatillisen koulutuksen määrärahasta, opiskelijavuosien enimmäismäärästä, työvoimakoulutuksen opiskelijavuosien vähimmäismäärästä ja strategiarahoituksen osuudesta. Rahoitus maksetaan suoritepäätöksen perusteella ja strategiarahoitusta myönnetään hakemusten perusteella.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ammatillinen koulutus on osa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmää. Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (957/2017) ja asetuksen (682/2017) mukaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämiseen rahoitusta valtion talousarvion määrärahan ja kuntien rahoitusosuuden rajoissa. Rahoitus jaetaan pääosin laskennallisin perustein. Rahoitus myönnetään suoraan koulutuksen järjestäjälle, jotka päättävät sen kohdentamisesta koulutuksen järjestämiseen.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnetään laskennallisesti perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta kunkin rahoitusosuuden euromäärästä se osuus, joka vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kyseisen rahoitusosuuden kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista.

Koulutuksen järjestäjän osuus perusrahoituksessa perustuu ministeriön koulutuksen järjestäjälle asettamiin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin, suoritusrahoituksessa suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osien osaamispisteisiin sekä vaikuttavuusrahoituksessa opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteeseen. Laskennallisen rahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat hakemuksesta saada strategiarahoitusta, jota ministeriö myöntää harkintaan perustuen.

Rahoitusjärjestelmässä otetaan huomioon keskeiset koulutuksen kustannuksiin vaikuttavat tekijät, kuten tutkintokohtaiset kustannuserot, eri tutkintotyypit, koulutuksen toteuttamismuodot, erityinen tuki ja majoitus, työvoimakoulutus, oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja henkilöstökoulutus, painottamalla rahoituksen perusteena käytettäviä suoritemääriä erilaisilla kustannuserot huomioivilla kertoimilla.

Lisäksi rahoitusjärjestelmässä otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen tavoitteet. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksella sekä niiden laskennassa käytetyillä kertoimilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan koulutuksen järjestäjiä suuntaamaan toimintaa osaamistarpeita vastaavaksi sekä tehostamaan opintoprosesseja. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksessa käytetyillä kertoimilla painotetaan esimerkiksi vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien opiskelijoiden tutkintoja tai aikaisemmin työttömänä olleiden työllistymistä.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä. Strategiarahoitus (enintään 4 % kokonaisrahoituksesta). Laskennallinen rahoitus (vähintään 96 % kokonaisrahoituksesta) 50 % perusrahoitus – opiskelijavuodet. Perusrahoitus luo edellytykset sille, että koulutusta on saatavissa kaikilla aloilla ja kaikille opiskelijoille, luo ennakoitavan perustan tutkintojen ja koulutuksen järjestämiselle. 35 % suoritusrahoitus – tutkinnot ja niiden osat. Suoritusrahoitus ohjaa ja kannustaa suuntaamaan koulutusta ja tutkintoja osaamistarpeiden mukaisesti, tehostamaan opintoprosesseja sekä suorittamaan tutkintoja ja niiden osia asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 15 % vaikuttavuusrahoitus – työllistyminen, jatko-opinnot, palaute. Vaikuttavuusrahoitus kannustaa kohdentamaan koulutusta aloille, joilla on työvoimatarvetta, huolehtimaan koulutuksen työelämävastaavuudesta ja laadusta sekä tarjoamaan edellytyksiä jatko-opintoihin.

Lisätietoja

Mika Tammilehto, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330308