Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.12.2019 10.11
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2020 alussa voimaan useita säädös- ja muita muutoksia. Tähän koosteeseen on kerätty niistä merkittävimmät.

Lukiokoulutuksen yksikköhintaan 18 miljoonan euron lisäys

Lukiokoulutuksen yksikköhintaa, eli opiskelijakohtaista rahoitusta, vahvistetaan 18 miljoonalla eurolla ensi vuodesta alkaen. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen laatua ja uuden lukiolain toimeenpanoa.

OKM-tiedote


Korkeakoulujen opiskelijavalintoihin uudistuksia

Yli puolet korkeakoulujen opiskelupaikoista täytetään vuodesta 2020 alkaen ylioppilastutkinnon arvosanoihin ja ammattikorkeakouluissa ylioppilastutkinnon arvosanoihin ja ammatillisen perustutkinnon arvosanoihin perustuen. Valintakokeesta ja todistusarvosanoista saataviin yhteispisteisiin perustuvasta valinnasta luovutaan, mutta pelkkään valintakokeeseen perustuen valintoja järjestetään kuten ennen uudistustakin.

Lisätietoja opiskelijavalinnoista 


Korkeakoulutukseen hakeutumista joustavoitetaan

Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muutoksilla on lisätty korkeakoulujen mahdollisuuksia joustavoittaa korkeakoulutukseen hakeutumista 1.1.2020 alkaen. Mainituilla laeilla korkeakoulujen yhteishaun ja erillisvalinnan käyttöaloja on selvennetty ja korkeakoulujen mahdollisuuksia joustaviin menettelyihin erillisvalinnoissa on lisätty. Lisäksi korkeakoulujen mahdollisuuksia järjestää opiskelijoiden siirtyminen korkeakoulun sisällä on helpotettu joustavoittamalla siirto-opiskelijoiden valintaa koskevia säännöksiä.


Korkeakoulujen yhteishaku uudistuu

Korkeakoulujen keväisin järjestettävä yhteishaku jaetaan kahdeksi erilliseksi yhteishauksi keväällä 2020 järjestettävistä valinnoista alkaen.

Kevään ensimmäinen yhteishaku kattaa jatkossa vieraskieliset koulutukset sekä Taideyliopiston koulutukset ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutukset. Tavoitteena on, että ensimmäisen haun valintojen tulokset voidaan ilmoittaa ulkomaalaisille hakijoille nykyistä aiemmin. Kevään toinen yhteishaku suunnataan suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen ja se vastaa aiempaa kevään yhteishakua.

OKM-tiedote 
Lisätietoja korkeakoulujen yhteishauista


Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyvät Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi

Ammattikorkeakoulujen määrä vähenee ensi vuoden alusta 22:een. Nykyiset Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyvät Lab-ammattikorkeakouluksi 1.1.2020 alkaen. 

OKM-tiedote

Opintotuen muutokset 2020:

Opintorahaan korotuksia

Lasta huoltavan opiskelijan opintoraha nousee vuoden 2020 alusta lukien 25 eurolla ja on 350,28 euroa kuukaudessa. Indeksikorotuksen jälkeen 1.8.2020 lukien se tulee olemaan 353,75 euroa kuukaudessa.

Asumislisä on kaikilla ulkomailla ja Ahvenanmaalla opiskelevilla opiskelijoilla 1.1.2020 lukien 210 euroa kuukaudessa.

Opintorahat ja sen eri osat nousevat 1.8.2020 noin prosentin, kun opintorahan määrät sidotaan elinkustannuksia seuraavaan kansaneläkeindeksiin 1.8.2020 lukien. Jatkossa indeksitarkistus tehdään vuosittain syyslukukauden alussa. 1.8. 2020 opintorahan enimmäismäärä nousee 252,76 euroon kuukaudessa. Pienituloisten perheiden opiskelijoille maksettava oppimateriaalilisä nousee 47,26 euroon kuukaudessa.

Opintolainahyvityksen ehtoihin muutos

1.1.2020 opintolainahyvityksen ehdot muuttuvat siten, että ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen, vaikka tutkinnon suorittamiseen käytetty aika on enintään kolme kuukautta säädettyä pidempi, jos tutkinnon suorittamisaikaa on pidentänyt ulkomaisen korkeakoulun poikkeava lukukauden määritelmä ja tutkintotodistuksen myöntökäytäntö.

Tukikuukauden opintorahan ja asumislisän palauttamisen määräaika muuttuu

1.1.2020 alkaen tukikuukauden opintorahan ja asumislisän palautus tulee tehdä tukivuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä. Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että vuositulo ei ylitä vapaata tuloa. Opiskelija voi säädellä vapaata tuloaan hakemalla opintotukea vain osalle opiskelukuukausista, peruuttamalla jo myönnetyn opintotuen halutuilta kuukausilta tai palauttamalla jo maksettujen tukikuukausien opintorahan ja asumislisän. Tuen palautukset huomioidaan sen vuoden verotuksessa, jona tuet on saatu.

OKM tiedote 7.10.2019 
 

Muinaismuistolaki muuttuu - toimivaltaa Museovirastolle

Kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen rajojen määräämistä sekä kajoamislupaa koskevat asiat siirtyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta Museovirastolle. Kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen rajoja ei ole enää mahdollista määrätä kiinteistö- ja lunastustoimituksissa eikä sopimuksin, vaan Museovirasto vahvistaa rajat hakemuksesta.

OKM tiedote 5.4.2018 


Uusi museolaki voimaan

OKM on hyväksynyt valtionosuusjärjestelmän piiriin 1.1.2020 alkaen 124 museota sekä nimennyt alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot, jotka korvaavat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Museoiden valtionosuus muodostuu ns. perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille. Valtionosuuden myöntäminen perustuu ministeriön tekemään nelivuotiseen rahoitussuunnitelmaan. Ministeriö arvioi neljän vuoden välein, täyttääkö museot edelleen museolain ja vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset.

OKM 18.10.2018 

OKM tiedote 1.11.2019 

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Opintotuki Yleissivistävä koulutus