Hyppää sisältöön

Vision om ett barn- och familjevänligt Finland som grund för barnstrategin

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
12.3.2019 12.31
Pressmeddelande

I samband med förarbetet för barnstrategin har man tagit fram en gemensam vision om ett barn- och familjevänligt Finland. För att uppnå visionen behövs hela samhällets insatser.

Visionen görs konkret genom sju mål. Målet är att varje barn och ungdom har nära och trygga vuxna i sitt liv, att barn och familjer upplever delaktighet i uppväxt- och närmiljön, att tiden som familjerna tillbringar tillsammans ökar, att barns och ungas vänskapsförhållanden stärks och ensamheten minskar, att varje barn och ungdom följer en individuell väg för utveckling och lärande, att människor kan skaffa sig så många barn de önskar och att barnfamiljers fattigdom minskar.

 
Visionen ska uppnås med hjälp av förvaltning och beslutsfattande som grundar sig på kunskap och barnens rättigheter samt genom en barn- och familjeinriktad verksamhetskultur.
 
- Jag är glad att vi tillsammans med olika aktörer kunde skapa en gemensam syn på hur framtidens familjevänliga Finland ser ut. För att uppnå visionen måste hela Finland engageras, men i synnerhet de som inte dagligen arbetar med barn eller fokuserar på dem. Endast på detta sätt kan världen förändras med tanke på barn och familjer. Barnens sak är allas vår gemensamma sak oavsett om vi har egna barn eller inte. Barnen är framtiden, och representerar de nya möjligheter som finns i livet, säger Suvi-Anne Siimes som är ordförande för styrgruppen för förarbetet för barnstrategin.

Allt grundar sig på forskning

Beredningsarbetet har förlitat sig starkt på evidensbaserad kunskap. För att bygga upp forskningsgrunden för barnstrategin har drygt etthundra forskare och forskargrupper presenterat sina viktigaste forskningsresultat. Forskarnas viktigaste budskap är att faktorer som avgör livskvaliteten för barn och unga har en stark tendens att hopa sig såväl i gott som i ont. Problem som man stöter på i livet förstärker ofta varandra och blir svåra för barn och unga att hantera utan hjälp.
 
Utgående från forskningen indelades barnets välbefinnande i följande delområden: mänskliga relationer, lärande, delaktighet, trygghet och hälsa. Utöver dessa påverkar också nativiteten hur barn- och familjevänligt samhället är.
 
Framtidsforskarna har bedömt att de följande decennierna förändrar världen mer än de föregående seklen tillsammans. Mitt i denna förändring förblir de grundläggande faktorerna i fråga om barns, ungas och familjers välbefinnande de samma.
 
- Jag hoppas att förarbetet för barnstrategin visar politikerna att det behövs en nationell barnstrategi och ger en bra grund för att Finlands första barnstrategi ska kunna färdigställas ännu i år. I synnerhet önskar jag att politikerna har vilja att utnyttja det unika forskningsmaterial om frågor som påverkar barns och familjers välbefinnande som har sammanställts i arbetet, säger Siimes.
 
Målet en strategi som går över regeringsperioderna och förvaltningsområdena
 
I rapporten föreslås att man i nästa regeringsprogram ska förbinda sig vid att utarbeta en barnstrategi. Enligt rekommendationen ska barnstrategin, mål och indikatorer samt uppföljningsinstrument utarbetas före utgången av 2019. Målet är att ta fram en systematisk, långsiktig barnstrategi som grundar sig på forskningsresultat och internationella överenskommelser om barnets mänskliga rättigheter samt på den gällande lagstiftningen.
 
Varje regering genomför barnstrategin med ett verkställighetsprogram som grundar sig på målen som presenteras i strategin. De strategiska målen fastställs som åtgärder för regeringsperioden som får resurser inom ramen för statsekonomin.
 
Projektet med förarbetet för barnstrategin startades av ministrarna Annika Saarikko och Sanni Grahn-Laasonen, och ministrarna tackar styrgruppen för ett välgjort arbete. Ministrarna hoppas att detta arbete fungerar som grund för den kommande barnstrategin.
 
Förarbetet har gjorts i omfattande samarbete med intressentgrupper. Under projektets tid ordnades tre barnforum där sakkunniga på olika områden, representanter för organisationer och näringslivet samt myndigheter tog fram en gemensam syn på ärenden som gäller barn och familjer. Över 1000 representanter för intressentgrupper och hundratals barn och unga har deltagit i arbetet.
 
www.lapsistrategia.fi
 
Mer information:
projektchef Marianne Heikkilä, tfn 0295 330 014
styrgruppens ordförande Suvi-Anne Siimes, tfn 010 680 6710
kanslichef Anita Lehikoinen, UKM, tfn 0295 330 182
kanslichef Päivi Sillanaukee, SHM, tfn 0295 163 356

Småbarnspedagogik Utbildning