Hyppää sisältöön

Erityisavustukset varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen

Yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen yleiset kehittämisavustukset ovat valtionavustuksia, joilla tuetaan toimialan strategisia tavoitteita, edistetään perusopetus-, lukio- ja varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutumista sekä toimeenpannaan hallitusohjelmaa.

Kehittämisavustuksella tuetaan yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä niihin liittyviä kokeilu-, tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeita. Avustusta on mahdollista hakea myös oppimisyhteisöä kohtaavan äkillisen, vakavan kriisitilanteen vuoksi psykososiaalisin perustein.

Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai rekisteröity yhteisö, jolla on lain mukainen opetuksen tai koulutuksen järjestämislupa. Varhaiskasvatuksen kehittämishankkeiden hakijana voi olla vain kunta tai kuntayhtymä.

Avustusten hakuaika on ympäri vuoden. Saapuneet hakemukset kootaan 2-3 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 29.10.20.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

- Valtionavustuslaki (688/2001)

- Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää harkintansa perusteella kehittämisavustusten myöntämisestä ja määrästä. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi avustuksen myöntämistä harkitessaan hankkeen merkitystä toimialan strategisten tavoitteiden näkökulmasta.

Avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, jotka ovat koulutuspoliittisesti merkittäviä, valtakunnallisia, helposti mallinnettavia ja mahdollisesti yhteisrahoitteisia. Poikkeuksellisesti avustusta voidaan myöntää alueellisesti rajatulle/paikalliselle hankkeelle, jos kyseessä on erityisen innovatiivinen ja helposti mallinnettava hanke. Tällöin hankesuunnitelmaan tulee sisällyttää erillinen yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten hankkeen tulokset levitetään valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Avustusta myönnetään hankkeen kehittämisvaiheeseen rajoitetun ajan.

Hankesuunnitelmaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota hankesuunnitelman täsmällisyyteen ja konkreettisuuteen, suunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen, suunnitelmasta ilmenevään kokonaisuuden toimivuuteen, selkeään vaiheistukseen sekä aikataulutukseen. Huomiota kiinnitetään myös kuvaukseen hankkeen jatkosta, vastuutahosta, ylläpidosta sen päätyttyä.

Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen kehittämisavustuksia voidaan myöntää hankkeisiin silloin, kun samaan tarkoitukseen ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustuksia. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä samaan käyttötarkoitukseen tarkoitukseen, jotka voivat saada tukea muulta valtion viranomaiselta.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus

Lisätietoja

Opetusneuvos Mika Puukko

puh. 029 533 0032

[email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.