Hyppää sisältöön

Valtionavustukset VOS-teattereiden ja -orkestereiden valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään toimintaan ja kehittämishankkeisiin

1. Yleisavustus on tarkoitettu ministeriön valtionosuuden piiriin hyväksymien teattereiden ja orkestereiden valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään toimintaan.

2. Erityisavustus valtionosuuden piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeisiin.

Hakuaika alkaa 5.8.2020 ja päättyy 10.9.2020 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Ennakkotieto alkuvuodesta 2021 päätettäväksi tulevasta avustuksesta pyritään antamaan lokakuun 2020 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: valtionavustuslaki (688/2001), laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), teatteri- ja orkesterilaki (730/1992)

 

 

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa päättää myöntää valtionosuuteen oikeutetulle teatterille ja orkesterille harkinnanvaraista valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään toimintaan (730/1992, 6 a § 2 mom.). Avustuksen peruste voi olla esimerkiksi teatterin tai orkesterin toiminnan erikoisluonne kuten valtakunnallinen tanssi- tai nukketeatteritoiminta, valtakunnallinen lastenteatteri tai -orkesteritoiminta tai muu valtakunnallisesti merkittävä teatteri- tai orkesteritoiminta taikka alueellinen teatteri- tai orkesteritoiminta. Kyseessä on kohdennettu yleisavustus.

2. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta teattereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten (730/1992, 6 a § 3 mom.). Avustus on tarkoitettu kehittämistoiminnasta syntyviin menoihin. Tällaiseksi menoksi ei katsota perustoiminnan laajentamista tai teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa. Määrärahasta ei myönnetä tukea investointeihin tai laitehankintoihin. Kyseessä on erityisavustus.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että:

 • taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat ja tuotannon sekä jakelun muodot monipuolistuvat, osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat

Myönnetyllä avustuksella edistetään:

 • taiteen ja kulttuurin merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa,
 • toimialan kehittymistä ja osaamista sekä
 • toimialan kansainvälistymistä

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

1.1 Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa päättää myöntää valtionosuuteen oikeutetulle teatterille ja orkesterille harkinnanvaraista valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään toimintaan (730/1992, 6 a § 2 mom.). Avustuksen peruste voi olla esimerkiksi teatterin tai orkesterin toiminnan erikoisluonne kuten tanssi-, sirkus- tai lastenteatteritoiminta, valtakunnallisesti merkittävä teatteri- tai orkesteritoiminta taikka alueellinen teatteri- tai orkesteritoiminta.

Avustus on tarkoitettu edellä mainituista toiminnoista syntyviin menoihin, joita voivat olla esimerkiksi henkilöstökulut tai kiertuetoiminnasta aiheutuvat menot. Ministeriö arvioi toiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta hakemuksessa esitetyn käyttötarkoituksen, siihen liittyvän kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman perusteella ottaen huomioon avustuksen käyttötarkoituksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 98 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää myös muu käyttötarkoitukseen liittyvä rahoitus.

1.2 Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta teattereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten (730/1992, 6 a § 3 mom.). Avustus on tarkoitettu kehittämistoiminnasta syntyviin menoihin. Tällaiseksi menoksi ei katsota perustoiminnan laajentamista tai teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa. Määrärahasta ei myönnetä tukea investointeihin tai laitehankintoihin.

Hakemuksessa tulee olla selkeä hankesuunnitelma. Ministeriö arvioi kehittämishankkeen laajuutta ja vaikuttavuutta hakemuksessa kuvatun hankkeen tavoitteiden ja toteutustavan, hankkeeseen sitoutuneiden yhteistyökumppaneiden sekä hankkeen toteuttamisaikataulun perusteella. Lisäksi arviointiin vaikuttaa hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää hankkeen muu rahoitus.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 98 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta. 

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvityslomakkeella.

Teatterit 20212020 I  20192018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011

Orkesterit 202120202019 I 20182017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011

Kultur

Lisätietoja

Teatterit:

Katri Santtila, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue
02953 30285 [email protected]

Orkesterit:

Mari Karikoski, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue 
02953 30209 [email protected]