Hyppää sisältöön

Valtionavustukset nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseen

Valtionavustusta voidaan myöntää erityisavustuksena valtakunnallisille hankkeille, joiden tavoitteena on edistää alle 29-vuotiaiden nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja.

Hankkeiden toteutusmuodot voivat vaihdella. Valtionavustusta voidaan myöntää hankkeille:

-joissa koulutetaan nuoria yrittäjyyteen, henkilökohtaisen talouden hallintaan ja työelämätaitoihin liittyvissä asioissa, joko yhteistyössä koulutusjärjestelmän kanssa tai osana koulun ulkopuolista oppimista;

-tiedotushankkeille, jotka käsittelevät edellä mainittuja teemoja ja jotka on suunnattu nimenomaisesti nuorille; tai nuorten parissa työskentelevien koulutukseen, jonka tavoitteena on varmistaa, että heillä on tarvittavat tiedot ja taidot nuorten valmentamiseen yrittäjyydessä, talouden hallinnassa ja työelämäasioissa;

-joiden avulla edistetään nuorten eri ryhmien työllistymisvalmiuksien tukemista. Hankkeiden tavoitteena on helpottaa nuorten pääsyä työhön esimerkiksi mentoroinnin ja työnantajayhteistyön kautta. Hankkeissa huomioidaan työllistymisen kannalta erityisen haastavassa tilanteessa olevat nuoret;

-joilla tuetaan nuorten omaa työllistymistä yrittäjyyteen. 

Erityistä tukea on tarpeen kohdistaa nuorten sellaisiin erityisryhmiin, jotka ovat työllistymisen suhteen poikkeuksellisen heikossa asemassa. Tällaisia ryhmiä ovat mm. maahanmuuttajanuoret ja osatyökykyiset nuoret.

Avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

Hakuaika alkaa 15.6.2020 ja päättyy 10.8.2020 klo 16:15.

Haettavissa oleva euromäärä: Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää tarkoitukseen yhteensä 950.000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään syyskuussa 2020.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustuksella edistetään nuorten osallisuutta ja elämänhallintataitoja sekä työllistymistä.

Yrittäjyys-, talous- ja työelämätaidot ovat osa elinikäistä oppimista, jossa ihmisen koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa valmiudet kehittyvät ja täydentyvät. Kyse on elämänhallinnan, vuorovaikutuksen, suunnittelun ja itsensä johtamisen taidoista, kyvystä innovaatioihin ja muutosten kohtaamiseen. Koulutuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea yrittäjyyden, talouden hallinnan ja työllistyvyyden kehittymistä toimintatavaksi, jossa asenne, tahto ja halu toimia yhdistyvät tietoihin ja hyvään osaamiseen. Yrittäjämäinen toimintakulttuuri ja toimintatapa sekä talous- ja työelämätaidot toteutuvat parhaimmillaan yhteistyössä toimintaympäristön kanssa. Avustuksella tuetaan myös nuorten omaa työllistymistä yrittäjyyteen.

Yrittäjyys-, talous- ja työelämäkasvatuksessa painottuvat eri koulutusasteiden, työ- ja elinkeinoelämän, järjestöjen, hallinnollisten ja poliittisten päätöksentekijöiden sekä kotien kanssa tehtävä yhteistyö. Tällä kaikella vahvistetaan myös sitä, että oppijan on helppo toimia tulevaisuuden työmarkkinoilla, joko yrittäjänä tai toisen palveluksessa toimien sekä hallita omaa talouttaan järkevästi.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustettavien hankkeiden tavoitteena tulee olla alle 29-vuotiaiden nuorten yrittäjyys-, talous- tai työelämäkasvatus, nuorten kanssa työskentelevien valmiuksien kohottaminen edellä mainituista teemoista tai nuoriin kohdistuva tiedottaminen edellä mainituista sisällöistä; edelleen tavoitteena voi olla nuorten työllistymisen ja yrittäjyyden tukeminen

Etusijalle asetetaan hankkeet, joita koskevat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia, konkreettisia ja yksityiskohtaisia siten, että suunnitelmassa on tuotu esiin toiminnan eri vaiheet, hakijan toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke sekä aikataulu ja yhteistyöverkostot;

Avustuksella tuettavan toiminnan tulee edistää nuorisolain 1285/2016 tavoitteita ja tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtia (2 §); ja

Avustuksella voidaan kattaa enintään 90 % hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista.

Avustusta ei saa siirtää eteenpäin toisen tahon käytettäväksi.

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja –rajoitukset kokonaisuudessaan:  http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Nuoriso

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, [email protected], p. 02953 30113. Ajalla 15.-19.6. sekä 3.-10.8.

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset