Hyppää sisältöön

Yleisavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan

Avustuksella edistetään Suomessa järjestettävien valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaa.


Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.


Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen festivaalitoimintaan.


Hakuaika alkaa 9.10.2019 ja päättyy 13.11.2019 klo 16:15.


Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään noin 2,3 miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen edellä mainitun suuruisen määrärahan.


Päätökset pyritään tekemään helmikuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

 

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Avustus on tarkoitettu vuosittain Suomessa järjestettävien valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävien ja vakiintuneiden taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan.

Toiminnalla tulee olla laaja-alainen kulttuuripoliittinen merkittävyys, merkittävyyttä festivaalialan kehittämisessä ja ympärivuotiset toiminnan resurssit.


Avustusta ei myönnetä valtakunnallisille lastenkulttuurifestivaaleille, jotka voivat hakea avustuksia valtakunnallisille lastenkulttuurifestivaaleille tarkoitetusta määrärahasta.

Avustusta ei myönnetä taide- ja kulttuurifestivaaleille, jotka voivat hakea tukea Taiteen edistämiskeskuksesta (www.taike.fi). Avustusta ei myönnetä elokuvafestivaaleille, jotka voivat hakea tukea Suomen elokuvasäätiöstä (www.ses.fi).

 

Toiminnalla tuetaan pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman ”Osallistava ja osaava Suomi” toimeenpanoa taiteen ja kulttuurin toimialoilla.


Avustuksella edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian ja vuoden 2020 valtion talousarvion tavoitteita:

 • Luova työ ja tuotanto: taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuvat
 • Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin: osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet
 • Kulttuurin perusta ja elinvoimaisuus: kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen

Lisäksi avustuksella edistetään taide- ja kulttuurifestivaalit toimintaohjelman 2017-2025  tavoitteita vahvistaa festivaalien asemaa taide- ja kulttuuripolitiikassa, kestävää kehitystä, kansainvälistymistä ja osaamista, tietoperustaa ja yhteistyötä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

a) Festivaalitoiminnan tulee olla tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista


Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon, millaisia tavoitteita toiminnalle on asetettu ja millaisin toimenpitein tavoitteisiin pyritään.


Lisäksi arvioidaan sitä, miten nämä tavoitteet vastaavat avustuksen tavoitteisiin sekä miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja seurataan. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota  festivaalitoiminnan pitkäaikaisiin vaikutuksiin.


b) Festivaalitoiminnan tulee olla vakiintunutta ja säännönmukaista

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon miten ympärivuotista ja pysyvää toiminta on.

Vakiintuneisuudella ja säännönmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että festivaali on järjestetty aikaisemmin vähintään viisi kertaa ja että hakijalla on suunnitelmia festivaalin järjestämiseksi jatkossa

Festivaali tulee järjestää vuosittain tiettynä aikana ja tietyssä paikassa (aika ja paikka voivat vaihdella vuosittain).

c) Festivaalitoiminnan tulee olla valtakunnallista ja kansainvälistä


Valtakunnallisuudella ja kansainvälisyydellä tarkoitetaan sitä, miten laajasti festivaali tavoittaa väestöryhmiä eri puolilta Suomea ja kansainvälisesti, sekä miten ainutlaatuista ja merkittävää toiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti.


Arvioinnissa kiinnitetään huomiota ohjelmiston valtakunnalliseen ja kansainväliseen kiinnostavuuteen ja medianäkyvyyteen. Hakemuksesta tulee ilmetä ohjelmiston laatu, laajuus ja monipuolisuus.


d) Saavutettavuus, luovan työ ja tuotanto, kestävä kehitys


Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon avustuksen kohteena olevan toiminnan merkitys kulttuuriin osallistumisen ja osallisuuden parantamisessa. Hakemuksesta tulee ilmetä festivaalin kokonaiskäyntimäärä ja kohderyhmät (millaisen ja mistä tulevan kohderyhmän tarpeisiin festivaali vastaa).


Arvioinnissa kiinnitetään huomiota avustuksen kohteena olevan toiminnan merkitykseen luovan työn tekemisen ja tuotannon edellytysten parantamisessa. Hakemuksesta tulee ilmetä esiintyvien taiteilijoiden määrä, taiteilijoille maksetut palkat ja palkkiot.


Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten avustuksen kohteena olevassa toiminnassa on otettu huomioon kestävän kehityksen periaatteet: kulttuurinen, taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. 


e) Toiminnan hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon hakijan edellytykset festivaalitoiminnan harjoittamiseen päätoimisesti, ammattimaisesti ja tuloksellisella tavalla. Lisäksi tarkastellaan hakijan ja sen taustayhteisöjen rahoitusasemaa ja taloudellista tilannetta. Muu rahoitus katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.


Edellä olevien hakukohtaisten myöntöperusteiden lisäksi ministeriö edellyttää, että yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain edellytykset ja muusta lainsäädännöstä tulevat työnantajavelvoitteet. Ministeriö tulee pyytämään vuonna 2020 valtionavustusta saaneilta erillisen selvityksen asiassa vuoden 2021 valtionavustuksia myönnettäessä.

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

20202019 I 2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, p. 0295 3 30206

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset