Hyppää sisältöön

Valtakunnalliset vähemmistökieliset sanomalehdet ja sähköiset julkaisut

Avustuksen päätarkoituksena on tukea ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja, saamen- ja karjalankielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä sekä ruotsinkielistä uutispalvelua.

Vuonna 2020 haettavana on 500 000 euron määräraha, joka on tarkoitettu vuoden 2020 toimintaan. Määrärahaa saa kuitenkin käyttää 30.4.2021 saakka eli kunnes selvitys avustuksen käytöstä tulee viimeistään antaa ministeriölle.

Hakuaika: 4.5. – 22.5.2020 (klo 16.15)

Valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistaville sanomalehdille ja niitä vastaaville sähköisille julkaisuille myönnettävän avustuksen tarkoituksena on edistää sananvapautta sekä tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta. (Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta 389/2008).

Avustusta voidaan myöntää:

  • sanomalehden tai verkkojulkaisun tukemiseen, jota julkaistaan ruotsin, saamen, karjalan tai romanin kielellä tai viittomakielellä. Lisäksi avustusta voidaan myöntää ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamiseen sekä saamen- ja karjalankielisen aineiston tuottamiseen ja julkaisemiseen suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä.
  • sanomalehden tai verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseksi. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään toimitus-, painatus-, markkinointi-, hallinto- ja jakelukustannuksia. Edellytyksenä on lisäksi sanomalehden osalta, että sen keskimääräinen levikki on korkeintaan 15 000 kappaletta.
  • ruotsinkielisen uutispalvelun sekä suomen ja ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä julkaistavan saamen- ja karjalankielisen aineiston tuottamiskustannusten alentamiseksi. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään toimitus-, markkinointi-, hallinto- ja muita vastaavia tuottamiskustannuksia.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Tuen enimmäismäärä

Jos avustusta saava sanomalehti, verkkojulkaisu tai uutispalvelu saa myös muuta valtionavustusta tai julkista tukea, avustusten yhteismäärä ei saa olla enemmän kuin 40 % edellä mainituista hyväksyttävistä kustannuksista.

Ilman korvausta säännöllisesti irtokappaleina jaettavien sanomalehtien määrä suhteessa avustettavan julkaisun tilattavien kappaleiden määrään ei saa olla enempää kuin 30 %.

Avustuksen myöntää valtioneuvosto opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä. Ennen päätöksen tekemistä opetus- ja kulttuuriministeriö kuulee asiassa suomenruotsalaisia kansankäräjiä ja saamelaiskäräjiä.

Avustusta voivat hakea sanomalehtien ja sähköisten julkaisuiden julkaisijayhteisöt sekä ruotsinkielistä uutispalvelua tuottavat yhteisöt.

Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön paperihakemuksena ja allekirjoitettuna. Hakemuksen allekirjoittaa nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tai henkilöt. Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Hakemukseen tulee liittää jäljennös hakijan viimeisestä vahvistetusta tilinpäätöksestä liitetietoineen edelliseltä tilikaudelta. Lisätietoja voi tarvittaessa antaa eri liitteenä.

Hakemukset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön kirjaamon osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00230 VALTIONEUVOSTO

Paperinen haku:

Erityisavustuksen hakulomake (docx)

Selvityslomake (docx)

Julkaisijayhteisön tai ruotsinkielistä uutispalvelua tuottavan yhteisön on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle ministeriön vahvistaman lomakkeen mukainen selvitys avustuksen käytöstä viimeistään avustusvuotta seuraavan huhtikuun 30. päivänä. Selvitykseen on liitettävä myös yhteisön viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase.

Sanomalehden ja verkkojulkaisun kirjanpito tulee eriyttää julkaisevan yhteisön muusta kirjanpidosta. Ruotsinkielistä uutispalvelua tuottavan yhteisön on laadittava kirjanpitonsa siten, että ruotsinkielisen uutispalvelun osuus voidaan erottaa yhteisön muusta toiminnasta.

Kulttuuri

Lisätietoja

Hallitusneuvos Satu Paasilehto,
puh. 0295 3 30240, [email protected]